Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриарх Неофит: Само единни можем да вървим напред

Патриарх Неофит: Само единни можем да вървим напред

Патриарх Неофит: Само единни можем да вървим напред

Властта забрави да отбележи ролята на Русия за освобождението ни, премиерът определи Турското робство като чуждо управление

Дни, като този ни убеж­дават за пореден път, че само в един­с­т­вото на цър­ква, народ и общес­тво — само, когато оставим в страни политичес­ките ни и други раз­личия, които ни противопос­тавят, можем да продъл­жим нап­ред към осъщес­т­вяване на завещаните ни от миналото високи образци на правос­лавна духов­ност, прос­вета и кул­тура, хрис­тиян­ска нрав­с­т­веност, и без­корис­тно родолюбие, заяви в словото си по случай Национал­ния праз­ник 3-ти март Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит, който оглави панихидата и Благодар­с­т­вения молебен в храм-паметника “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“, предаде БГНЕС. Пат­риар­хът посочи, че истин­с­ките и големи успехи на народа ни са идвали, тогава, когато е бил здраво стъпил върху суверен­ната дър­жав­ност и цър­к­вата. “Скъп е за паметта на всеки правос­лавен бъл­гарин Трети март, денят, с който за изс­т­радалия ни народ изгря свет­лината на свободата. Ден на радост и гор­дост, на почит и приз­нател­ност към всички предци, отдали силите си за нашето духовно и кул­турно въз­раж­дане. Към всички воини, които не пожалиха живота си за нашата свобода и най-вече благодар­ност към Бога, от когото е всяко добро. Всяко добро деяние идва от горе, затова този ден е и ден на нашите заупокойни и благодар­с­т­вени молитви към Гос­пода, който удос­тои с небесна зак­рила правос­лав­ния бъл­гар­ски народ и в благоп­риятно време отново го дарува с притежаваната по-преди свобода-духовна-с учредяването на Бъл­гар­с­ката екзар­хия и политическа-с под­пис­ването на Сан­с­тефан­с­кия мирен договор на 3 март, 1878 г.“, заяви още пат­риар­хът. В словото си той заяви, че оттогава и до наши дни бъл­гар­с­ката дър­жава и Правос­лавна цър­ква са извър­вели дълъг и трън­лив път на нови въз­ходи и изпитания. “Народът ни записа славни страници в хилядолет­ната си история и въп­реки труд­нос­тите пред, които бе изп­равен успя да влезе в третото хилядолетие с надежда за още по-добри дни-на благос­ловен въз­ход, по-високи идеали, които ни завеща правос­лав­ния дух от миналото“, заяви пат­риарх Неофит. В непос­ред­с­т­вена близост до храм-паметника “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“, пред памет­ника на Нез­най­ния войн и базиликата “Света София“ за поредна година начал­никът на почет­ния караул официално пос­рещна дър­жав­ния глава. Президен­тът и Вър­ховен глав­нокоман­д­ващ Росен Плев­нелиев поз­д­рави строените пред­с­тавителни части, със­тавени от гвар­дейци, на площада пред Памет­ника на Нез­нания войн. Под звуците на Национал­ния пред­с­тавителен духов оркес­тър гвар­дей­ците донесоха национал­ния трибаг­реник и го издиг­наха на това знаково за Бъл­гария място. Поз­д­равителен адрес по случай Национал­ния праз­ник — 3-ти март отп­рави и министър-председателят Бойко Борисов. Случайно или не обаче премиерът пропусна да обърне внимание на голямата роля на Русия за освобож­дението ни. Освен това премиерът Борисов определи пет­веков­ното тур­ско роб­с­тво просто като „чуждо управ­ление“. “Уважаеми бъл­гари, Приемете моите поз­д­рав­ления по случай 137-та годиш­нина от Освобож­дението на Бъл­гария. На днеш­ния ден през 1878 година в Сан Стефано, две имеперии — Рус­ката и Осман­с­ката, сключ­ват пред­варителен мирен договор, една от клаузите на който е съз­даването на Княжес­тво Бъл­гария. С този акт бъл­гарите връщаме своята дър­жав­ност след близо 5 века чуждо управ­ление. Свободата ни обаче не идва даром. Тя е резул­тат от смелостта, дър­зостта и пролятата кръв на хилядите бъл­гар­ски въз­рож­денци, които организират широка национална съп­ротива, провеж­дат десетки въс­тания, с които в крайна сметка предиз­вик­ват Руско-турската война, и не на пос­ледно място — взимат решително учас­тие във вой­ната като опъл­ченци. Затова, 3 март е събирателен сим­вол както на свободата на Бъл­гария, така и на храб­ростта на всички онези наши прадеди, които пожер­т­ваха живота си, за да извоюват свободата ни“, се посочва в поз­д­равител­ния адрес. По думите на Борисов днес, 137 години по-късно, бъл­гарите се нуж­даем повече от всякога от смирение и единение. „Уверен съм, че само ако започ­нем да работим заедно за пос­тигане на национал­ните приоритети, ще успеем да променим съд­бата си и да пос­тиг­нем целите, които като нация си пос­тавяме. Примерът от бъл­гар­с­кото Въз­раж­дане ни показва, че сме народ, способен да промени хода на историята, стига да имаме ясна кауза. Нека и на днеш­ния 3 март да склоним глава пред под­вига на хората, които загинаха, за да живеем ние като свободни граж­дани. Но да не заб­равяме и завета на Васил Лев­ски, че в свободна Бъл­гария, всички граж­дани, независимо от тех­ния етнически и религиозен произ­ход, ще се под­чиняваме на един закон и ще бъдем рав­ноп­равни. Свободата е право, но и отговор­ност. Затова, 137 години след онзи исторически 3 март, трябва ясно да поемем отговор­ността си към нашите деди и да превър­нем родината си в онази прос­перираща европейска дър­жава, в името на която те пожер­т­ваха живота си. Пожелавам ви много храб­рост и силен дух. Бъдете горди от това, че сте бъл­гари и винаги пом­нете онези хора, на които дъл­жим свободата си.Честит Национален праз­ник“, се посочва още в поз­д­равител­ния адрес на Бойко Борисов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...