Въпросът “Как се пише?“ стои пред все повече българи

Въпросът “Как се пише?“ стои пред все повече българи

Най-много грешим при поставянето на пълния и краткия член, както и правилото за бройна форма, смята филолог

Въп­росът „Как се пише?“ стои пред все повече грамотни бъл­гари, защото днес е много важно да пишеш грамотно. Ако пишеш грамотно и имаш адек­ватно езиково поведение, ти ще пред­с­тавиш себе си пред по-добра свет­лина пред всички, които те четат, това каза за БНР Пав­лина Вър­банова – филолог, корек­тор и автор на сайта „Как се пише“ и на книж­ния справоч­ник „Как се пише“, който от 1 ноем­ври вече е на пазара.

За мен е важен въп­росът защо хората грешат. Не бива да ги назидаваме тол­кова, а по-скоро да се стремим да раз­бираме причините, поради които се допус­кат тези грешки”, добави Вър­банова. Според нея трябва да се отговори на въп­роси, свър­зани с това дали хората грешат, защото не се интересуват как е правилно, или защото им е трудно да овладеят определени правописни и пун­к­туационни правила. По думите й най-много се греши правилото за пъл­ния и кратък член, както и правилото за бройна форма и упот­ребата на фор­мата за множес­т­вено число при същес­т­вител­ните от мъжки род.

Много често се упот­ребява „5 моливи“, вместо правил­ното „5 молива“ или “двама депутата“ вместо правил­ното „двама депутати“. А запетаите се пос­тавят по интуиция, а не тол­кова по определените правила.

Вър­банова отп­рави апел към Инс­титута за бъл­гар­с­кия език да помисли за осъв­ременяване на някои твърде остарели книжовни правила.

Аз следя изявите на някои от бъл­гар­с­ките политици, които се осмеляват да присъс­т­ват активно във Фейс­бук и Туитър, и моите впечат­ления са положителни. Те пишат грамотно, даже някои имат много висока правописна кул­тура”, каза още Вър­банова.