Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) “Груб натиск за подкрепа на ГЕРБ“ в Годеч е удобно оправдание за угризения на съвестта от безпринципна подкрепа на БСП от кандидат за кмет

“Груб натиск за подкрепа на ГЕРБ“ в Годеч е удобно оправдание за угризения на съвестта от безпринципна подкрепа на БСП от кандидат за кмет

Опорочаването на избор­ния процес и грубата предиз­борна манипулация на избирателите е най-голямото прес­тъп­ление срещу демок­ратич­ното право на граж­даните да учас­т­ват във фор­мирането на управ­лението в дър­жавата.” Поз­волявам си да изпол­з­вам началото на съседна статия от вес­т­ника Ви, като категорично въз­разявам срещу написаното в пуб­ликация на страница трета от брой 207 от 30 октом­ври 2015 г. ”Румяна Борисова, получила 19% от гласовете в Годеч, под­к­репя кан­дидата на БСП”, която категорично цели грубо да манипулира общес­т­веното мнение и насажда негативни политически нас­т­роения преди провеж­дането на втория тур на изборите за кмет на община Годеч на 1 ноем­ври т.г., и съдържа неверни и клевет­нически твър­дения, както и набеж­даване на отговорни политически лица. В пуб­ликацията са изнесени твър­дения на отпад­налата от кмет­с­ката над­п­ревара Румяна Борисова, за която гласуваха 484 от общо 2661 гласували на 25.10.2015 г. за кмет на община Годеч избиратели, за „оказан/ упраж­нен админис­т­ративен натиск върху нея да под­к­репи кан­дидата на ГЕРБ на балотажа в неделя”. ППГЕРБ” е политическа организация, с демок­ратично изб­рано съг­ласно Устава на Пар­тията общин­ско ръковод­с­тво, а не админис­т­ративна струк­тура, която да извър­шва админис­т­ративни дейс­т­вия. Политиката на ППГЕРБ” и предиз­бор­ната й кам­пания при всички провеж­дани демок­ратични избори до момента в страната винаги е била позитивна, чес­тна и корек­тна. ППГЕРБ” беше един­с­т­вената политическа фор­мация в община Годеч на изборите за мес­тни органи на властта и произ­веж­дането на Национален референ­дум на 25.10.т.г., която не си поз­воли ком­п­роматно и негативно говорене, манипулиране на избирателите по какъвто и да е начин и проведе най-интелигентната и чес­тна предиз­борна кам­пания с избирателите от общината, и това заявят всички граж­дани на Годеч.

Изяв­лението на Румяна Борисова за упраж­нен админис­т­ративен натиск върху нея са клевета и чрез пуб­ликуването им в броя на в.”Земя”, от петък-събота, 3031 октом­ври, включ­ващи и денят за раз­мисъл, недопус­кащ агитация съг­ласно Избор­ния кодекс, целят манипулиране на избирателите от община Годеч в полза на кан­дидата за кмет на БСП-Андрей Анд­реев. ППГЕРБ” – Годеч категорично опровер­гава изнесените твър­дения в пуб­ликацията във вес­т­ника Ви, като Ви заявяваме, че през сед­мицата от 26 октом­ври до 30 октом­ври т.г. никой от общин­с­ката струк­тура и ней­ното ръковод­с­тво не се е срещал с г-жа Борисова и няма как върху нея някой да е упраж­нил какъвто и да е натиск. Беше изк­лючена всяка въз­мож­ност за среща и преговори с Румяна Борисова по няколко категорични причини:

1. „Независимата” според твър­денията й в пуб­ликацията, под­к­репена от ПП СДП, кан­дидат кметица Румяна Борисова, „бореща се за промяна”, договори коалиционно споразумение с БСП и под­к­репа за ней­ния кан­дидат за кмет, още вечерта на проведените избори, след като станаха ясни резул­татите от избор­ния ден, и пуб­лично на среща с депутат и предиз­бор­ния щаб на кан­дидат кмета на БСП, в заведение в град Годеч, проведена на след­ващия ден, 26.10-понеделник, и това ни стана извес­тно още вед­нага.

2. В проведен телефонен раз­говор, на 26 октом­ври т.г., иницииран от г-жа Борисова, бяха предявени претен­ции от нейна страна за избирането й за пред­седател на Общин­с­кия съвет, отговорни позиции в админис­т­рацията и раз­п­ределяне на общин­ски здравни струк­тури, „пазар­лъци” категорично несъв­мес­тими с политиката на ПП ГЕРБ и недос­тойни за общин­с­кото ръковод­с­тво!

Ето защо още вед­нъж КАТЕГОРИЧНО ОПРОВЕР­ГАВАМЕ клевет­ничес­ките твър­дения и опитите за набеж­даване на отговорни политически лица и грубо манипулиране на общес­т­веното мнение чрез насаж­дане на политическа неп­риязън към ПП ГЕРБ, и нас­тояваме да бъде пуб­ликувано това опровежение на страниците на вес­т­ника Ви. Абсолютно недопус­тимо е невер­ните изяв­ления на един неус­пял кан­дидат за кмет на община Годеч, с претен­ции, че е”сериозен човек, с прин­ципи в живота си”, който „съжалява до болка за тези неп­рием­ливи неща, които се правят, за този мръсен натиск върху нея”, твър­дения категорично неот­говарящи на истината, или ако са истина, то те нямат нищо общо с ПП ГЕРБ – Годеч, да се свър­з­ват с името на народен пред­с­тавител от ПП ГЕРБ и да се правят груби опити за оклеветяването и набеж­даването му, отново с неверни твър­дения в края на пуб­ликацията във в. „Земя”.

Общин­ско ръковод­с­тво на ПП ГЕРБ-Годеч

град Годеч, 30 октом­ври 2015 г.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...