Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 126, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: Бруталността на бандитите е дразнител № 1 за обществото

Експерти: Бруталността на бандитите е дразнител № 1 за обществото

Експерти: Бруталността на бандитите е дразнител № 1 за обществото

Няколко десетки хиляди нелегални имигранти може да поставят страната ни на колене, смятат от Института за стратегии и анализи

Влошаващата се криминогенна обс­тановка е най-сериозният проб­лем за правител­с­т­вото. Има не тол­кова ескалация на прес­тъп­ността, кол­кото нарас­т­ваща брутал­ност и агресив­ност“. Това е един от изводите на анализ на Инс­титута за стратегии и анализи, оглавяван от извес­т­ната жур­налис­тка Валерия Велева, за събитията през фев­руари 2016-а.

Док­ладът „Рязък завой в политиката и изпитания пред национал­ната сигур­ност“ оценява като социален драз­нител №1 показ­ния харак­тер на прес­тъп­ността в страната.

ИСА отчита като втори най-голям риск пред сигур­ността лип­с­ващата в цялос­тен вид ограда по българо-турската границата:„Това изп­равя Бъл­гария пред опас­ността да бъде изнуд­вана с т.нар. „бежан­ска карта” и  пред невъз­мож­ността да реагира с цялата строгост на властта по отношение на проекта ДОСТ. Насоч­ването и пропус­кането дори само на няколко десетки хиляди нелегални имиг­ранти към облас­тите Бур­гас, Ямбол и Хас­ково може да пос­тави страната ни бук­вално на колене. Дър­жавата няма ресурси да реагира.“, пишат специалис­тите.

ИСА отчита без­с­порна управ­лен­ска и кад­рова криза във воен­ното ведом­с­тво. Едно от ней­ните след­с­т­вия е блокиране на боес­пособ­ността на бъл­гар­с­ката армия поради липса на превъоръжаване и модер­низация. Изводът: „Не виж­даме основания и логика минис­тър Нен­чев да остане на поста си.“

В док­лада се казва, че проек­тът ДОСТ на Лютви Мес­тан е предиз­викател­с­тво към национал­ната сигур­ност.

В геополитически план Бъл­гария изпада в задъл­бочаваща се рис­кова ситуация е друг извод на ИСА. Една от причините е, че страните от Бал­кан­с­кия мар­ш­рут издигат огради и пос­тепенно зат­варят границите си, а воен­ната операция на НАТО между гръц­ките ост­рови и тур­с­кия бряг може да пренасочи потоците към Бъл­гария и Гър­ция. Анализът е изгот­вен от екип в със­тав: д-р Калоян Методиев – СУ „Св. Климент Охрид­ски“, доц. д-р Даниела Бобева от БАН, Валерия Велева – изпъл­нителен дирек­тор на ИСА, Таня Джоева – ИСА, кон­сул­тант е политологът Борис­лав Ангелов. 

България

Икономика

Култура

Спорт

Рафа Надал инвестира стотици хиляди в 14-годишен българин

Леген­дата Рафаел Надал ще предос­тави уникална по рода си въз­мож­ност на бъл­гар­ски тенисист, съоб­щава БЛИЦ. Става дума за Иван Иванов, който в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Г-7 планира донорска конференция за възстановяването на Украйна

Г-7 планира донорска конференция за възстановяването на Украйна

Хенри Кисинджър за новия европейски ред след войната: Съчувствам на германското правителство

Лидерите на Г-7 планират меж­дународна донорс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...