Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Връчват престижно отличие на патриарх Неофит в Москва

Връчват престижно отличие на патриарх Неофит в Москва

Негово Светей­шес­тво ще получи наг­рада за принос към един­с­т­вото на правос­лав­ните народи и утвър­ж­даване на хрис­тиян­с­ките нрав­с­т­вени цен­ности в общес­т­вото

Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кият пат­риарх и Софийски мит­рополит Неофит замина вчера за Мос­ква на пет­д­невно официално посещение по покана на Рус­кия пат­риарх Кирил и ръковод­с­т­вото на Меж­дународ­ния общес­т­вен фонд „Един­с­тво на правос­лав­ните народи” начело с президента проф. В. А. Алек­сеев. Бъл­гар­с­кият пат­риарх ще бъде прид­ружаван от десет­ч­ленна официална цър­ковна делегация.

Поводът за визитата е премията за 2015 г., която Меж­дународ­ният фонд присъжда на пат­риарх Неофит за „принос към един­с­т­вото на правос­лав­ните народи и утвър­ж­даване на хрис­тиян­с­ките нрав­с­т­вени цен­ности в общес­т­вото”. Премията на фонда се връчва вече 16 години. През 2004 г. отличието бе връчено на пат­риарх Мак­сим, а през 2002 г. на президен­тът Георги Пър­ванов.

Церемонията по наг­раж­даването ще се със­тои на 9 март в голямата зала на храм „Хрис­тос Спасител” в Мос­ква. Бъл­гар­с­кият пат­риарх ще бъде наг­раден заедно с президента на Репуб­лика Сър­бия Томис­лав Николич и пред­седателя на Дър­жав­ната дума на Рус­ката федерация Сер­гей Нариш­кин. На събитието ще присъс­т­ват досегашни лауреати на премията, пред­с­тавители на Рус­ката Дума и Съвета на федерациите, пред­с­тавители на президента и премиера, изтък­нати политици, кул­турни дейци и общес­т­веници.

На 8 март Техни Светей­шес­тва Бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит и Рус­кият пат­риарх Кирил ще отс­лужат св. Литур­гия в храма на Пок­ров­с­кия манас­тир, в който е пог­ребана блажена Мат­рона Мос­ков­ска. След литур­гията двамата пат­риарси ще отс­лужат Молебен към новоканонизирания от Рус­ката и от Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква Св. Серафим, архиепис­коп Богучар­ски, Софийски Чудот­ворец, и пат­риарх Неофит ще подари на пат­риарх Кирил икона на светеца.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...