Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП ще отстоява социалните права на жените

БСП ще отстоява социалните права на жените

БСП ще отстоява социалните права на жените

Чес­тит 8 март, скъпи жени! Бъдете активни в отс­тояването на трудно извоюваните си права и не се отказ­вайте от усилията за пос­тигане на рав­нопос­тавено общес­т­вено положение.“ С тези думи пред­седателят на БСП Михаил Миков поз­д­рави във Фейс­бук всички дами по повод Меж­дународен ден на жената, съоб­щават от прес­цен­търа на пар­тията. „Днес правим приз­нание за вашите пос­тижения във всички сфери на човеш­кото раз­витие, които допъл­ват вашата незаменима родител­ска роля. Отбеляз­ваме нап­редъка по отношение на вашето рав­ноп­равие. Пред­седателят на БСП припомня, че този праз­ник е свър­зан с меж­дународ­ното социалис­тическо движение и бор­бата на жените с израв­нени отговор­ности в индус­т­риализирания свят за равни политически и човешки права. „В наши дни левицата продъл­жава да е на първа линия в тях­ното отс­тояване“, допълва той.

Ние, социалис­тите, продъл­жаваме да работим и за по-активна дър­жавна под­к­репа за май­ките в условията на демог­раф­ска катас­т­рофа в нашата страна. Зас­танахме зад исканията им и внесохме пред­ложение за увеличение на помощите за май­ките с малки деца“, под­чер­тава Миков. Според него общият му раз­мер е нямало да натовари „преиз­пъл­нения“ бюджет на управ­ляващите, но те са го отх­вър­лили. „Може би пес­тят сред­с­тва за скъпи общес­т­вени поръчки… Вероятно затова не приеха и скром­ния жест към родителите с идеята ни за намаляване на ДДС за дет­с­ките храни и стоки. Това няма да ни откаже – ние ще продъл­жим да нас­тояваме за политики, които облек­чават положението на бъл­гар­с­ките жени, докато сме в опозиция и ще прилагаме такива, когато получим доверие за управ­ление“, категоричен е Миков.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...