Създават Коалиция за майчино здравеопазване

Седем неп­равител­с­т­вени организации съз­дават Коалиция за май­чино здравеопаз­ване, предаде БНР. Те мотивират идеята си като необ­ходимост от промяна. „Нас ни събра един проект по европейска прог­рама”, каза Ралица Димит­рова, която е изб­рана за пред­седател на коалицията. Ней­ната колежка, д-р Бояна Пет­кова обясни, че трябва да бъдат премах­нати всички стан­дар­тни прак­тики от бъл­гар­с­кото май­чино здравеопаз­ване, като на тяхно място трябва да започ­нат да се прилагат такива, които са доказано по-добри и под­к­репени от научни доказател­с­тва. „За да стане това, е необ­ходима много съв­мес­тна работа от една страна, с отговор­ните инс­титуции, с минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и с хората, които са до родил­ките. Надяваме се лекарите, неонатолозите, акушер­ките да ни раз­поз­наят като помагаща сила, за да можем заедно да променяме нещата“, допълни д-р Пет­кова. Най-честите проб­леми, които се засягат, е организацията на кър­менето на новородените бебета, зат­руд­нената комуникация между медицин­с­кия пер­сонал и родителите, лошо отношение от страна на медицин­с­кия пер­сонал към май­ките, показва анкета сред родил­ките. Май­ките се оплак­ват от недобре организиран работен процес, който съз­дава ненужно повече проб­леми на това май­ката и бебето да бъдат заедно след раж­дането.