Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посолството на САЩ вся паника в София

Посолството на САЩ вся паника в София

Посолството на САЩ вся паника в София

Получена е инфор­мация за въз­можен атен­тат около бив­шия хотел „Плиска“ в столицата, обявиха от Дър­жав­ния депар­тамент във Фейс­бук

ДАНС и МВР опровер­гаха твър­денията

Нещас­тна мъжка интер­национална любов била в основата на сиг­нала

Инфор­мация, пуб­ликувана на Фейс­бук страницата на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ, вся паника в София вчера. Тя гласеше, че в американ­с­кото посол­с­тво у нас е получена инфор­мация за вероятна терорис­тична опас­ност за автобусите в близост до хотел „Плиска“. В предуп­редител­ния сиг­нал не бе уточ­нена кон­к­ретна автобусна линия. Във връзка с инфор­мацията, от Дър­жав­ния депар­тамент предуп­редиха американ­с­ките граж­дани да избяг­ват района и да потър­сят алтер­нативни мар­ш­рути за прид­виж­ване. Потър­сени за комен­тар от мисията бяха категорични, че не комен­тират текущи раз­с­лед­вания. Реак­циите от бъл­гар­ска страна не закъс­няха. Кметът на София Йор­данка Фан­дъкова също избра социал­ните мрежи, като начин на комуникация с граж­даните и съобщи също във Фейс­бук, че полицейс­кото присъс­т­вие в района на хотел “Плиска“ е засилено. Издадено е и раз­пореж­дане към шофьорите на град­с­кия тран­с­порт да се с повишено внимание. От служ­бите също реагираха свет­кавично, като бяха категорични, че реална зап­лаха не същес­т­вува. „Няма кон­с­татирана кон­к­ретна зап­лаха за живота и сигур­ността на граж­даните“, обяви глав­ният сек­ретар на Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи Георги Кос­тов и добави, че полицията е проверила сиг­нал за същия район и не е установила зап­лаха. „Дейс­т­вително има пос­тъпили множес­тво сиг­нали, касаещи потен­циални зап­лахи. Хубавото е, че въп­реки повишеното количес­тво на тези сиг­нали, в МВР няма кон­с­татирана кон­к­ретна зап­лаха към което и да е място, което да зас­т­рашава живота, здравето и сигур­ността на граж­даните“, увери Кос­тов от ефира на БНР. Той обаче призова бдител­ността на граж­дан­с­кото общес­тво да продължи. Позицията на комисар Кос­тов бе пов­торена и от пред­седателя на вът­реш­ната пар­ламен­тарна комисия Цветан Цветанов в пар­ламента. “Няма абсолютно никакви притес­нения за потен­циална зап­лаха“, комен­тира той. По думите на Цветанов сиг­налът бил своев­ременно проверен, а „взаимодейс­т­вието и обмяната на инфор­мация с всички пар­т­ньор­ски служби се извър­шва в реално време“. От Минис­тер­ски съвет също бяха категорични, че инфор­мацията за гот­вен атен­тат в района на квар­тал „Изток“ в столицата не отговаря на истината. Сиг­налът, който нашите служби са проверявали, е подаден пър­воначално на телефон 112, проверен е от ДАНС и МВР. Провер­ката е установила, че става въп­рос за неуредени любовни отношения между бъл­гарин и чуж­дес­т­ранен граж­данин, се посочва в съоб­щението от Минис­тер­ски съвет, изп­ратено след среща между премиера Бойко Борисов и пред­седателя на ДАНС Димитър Геор­гиев. „След като глав­ния сек­ретар на МВР е опровер­гал появилата се инфор­мация за евен­туална опас­ност от атен­тати около хотел „Плиска“ в София, след като служ­бите са нап­равили проверка, аз смятам, че трябва да му се доверим“, комен­тира от своя страна минис­търът на вън­ш­ните работи Даниел Митов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...