Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП с четири ударни закона в защита на дребния производител

БСП с четири ударни закона в защита на дребния производител

БСП с четири ударни закона в защита на дребния производител

Един от тях пред­вижда съз­даване на дър­жавно пред­п­риятие за изкупуване на земедел­ска продук­ция, ней­ната преработка и продажба чрез мрежа от дос­тъпни борси, където дреб­ният земедел­ски произ­водител ще избегне веригата от прекуп­вачи

На изнесено заседание вчера в Правец  ПГ на БСП Лява Бъл­гария обсъди 4 законоп­роекта, с които да защити мал­кия и семеен биз­нес, дреб­ния земедел­ски произ­водител и да гаран­тира запаз­ване и раз­витие на дър­жав­ните пред­п­риятия. Законът за управ­ление на пуб­лич­ните — дър­жавни и общин­ски, пред­п­риятия пред­вижда нов начин на тях­ното управ­ление и въз­мож­ност те да инвес­тират в раз­ширяване на произ­вод­с­тво, услуги и тър­говия. С промените се премах­ват пар­тий­ните квоти в управ­лението им — отделя се от управ­ляващата вър­хушка. 

Вторият законоп­роект пред­вижда съз­даване на дър­жавно пред­п­риятие, което да се занимава с изкупуване на земедел­ска продук­ция, ней­ната преработка и продажба чрез мрежа от дос­тъпни борси, където и всеки дребен земедел­ски произ­водител да има пряк дос­тъп с цел да се избегне веригата от прекуп­вачи, която оскъпява многок­ратно продук­цията до пот­ребителя. Пред­с­тавяйки законоп­роек­тите, лидерът на БСП Кор­нелия Нкнова каза: “Вземаме инициативата в свои ръце и прес­тъп­ваме към дейс­т­вия. Повече дър­жава в икономиката не може да бъде само лозунг. То става реал­ност. Трябва да сте наясно и да сте готови за огром­ната съп­ротива, която ще срещ­нат тези наши дейс­т­вия. Всички големи час­тни монополи, олигарси, както и едри арен­датори на земедел­ски земи ще ни скочат. Всякакви платени говорители ще обяс­няват по телевизиите, че това е социализъм в дейс­т­вие. Ако някой се съм­нява в правотата ни и ще се огъва пред този натиск, да си го каже отсега. Цялата група тръг­ваме ударно, никакви ком­п­ромиси. Хората чакат“.

Групата продъл­жава работата си по организацията на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол. Според Никова той трябва да стане силен и със­редоточен върху основ­ните проб­леми, които интересуват хората — финан­совото със­тояние на дър­жавата, злоупот­ребите с общес­т­вени сред­с­тва, доходите и стан­дарта на живот.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...