Саскобурготски: В българо-руските отношения да търсим прагматичното и полезното

Саскобурготски: В българо-руските отношения да търсим прагматичното и полезното

Срещата ми с Владимир Путин през 2002 г. бе много интересна и остави в мен положително впечат­ление. Бих се рад­вал при въз­мож­ност да се видим отново. Това заяви в интервю за жур­налиста Игор Лен­кин от ТАСС бив­шият монарх за периода 19431946 г. и премиер за периода 20012005 г. Симеон Сак­с­кобург­гот­ски. “Сега между нашите страни има някакво нап­режение, което не мисля, че ще продължи още дълго. Проб­лемите винаги са временни и конюн­к­турни, но в отношенията между Бъл­гария и Русия трябва да се търси реал­ното, праг­матич­ното и полез­ното“, заявява Сак­с­кобург­гот­ски. Той заявява и че който е живял дълго и видял много счита, че е изк­лючително положителен факт включ­ването на Мос­ква в решаването на проб­лемите в Близ­кия Изток. На въп­рос как гледа на сегаш­ното със­тояние на Европейс­кия съюз бив­шият бъл­гар­ски премиер отговаря: “Аз съм европеец. Уверен съм, че ЕС е един­с­т­вената въз­мож­ност на Европа да бъде сериозен икономически играч и световен политически фак­тор.“ Според него Европа няма алтер­натива извън ЕС: “Това означава, че кризата във взаимоот­ношенията, която се наб­людава сега, трябва да бъде преодоляна“, категоричен е Симеон Втори. Той бе категоричен, че европейс­ките сан­к­ции срещу Русия влияят зле не на нея, а на страните от ЕС. Той комен­тира и пред­с­тоящите избори на 26 март с думите: “Мисля, че след изборите ще се появи необ­ходимостта от фор­мирането на коалиция. Убеден съм, че на Бъл­гария е нужна мак­симално широка коалиция, която да може да отчете желанието на въз­можно най-голям брой избиратели“, отговаря Сак­с­кобург­гот­ски. Бив­шият премиер е категоричен, че между Великите сили в света трябва да има взаимно раз­биране и отговор­ност, защото това е от полза за останалите народи. Като велики сили той определи САЩ, Русия, Китай, ЕС, но и страните от БРИКС, които имат огромен човешки и икономически потен­циал. Сак­с­кобур­гот­ски е на мнение, че е рано да се дават оценки на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, но че той се раз­личава коренно от пред­шес­т­вениците си.

Цялото интервю четете в след­ващия брой на ЗЕМЯ.