Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Пирогов” с 25 млн. лв. дългове

„Пирогов” с 25 млн. лв. дългове

„Пирогов” с 25 млн. лв. дългове

Имаме сериозен проблем с обществените поръчки, които бяха планирани, каза проф. Николай Габровски, заместник-директор по Лечебната дейност

Вът­решен одит има в инс­титута за спешна медицин­ска помощ “Пирогов“, съобщи пред БНР проф. Николай Габ­ров­ски, новият заместник-директор по Лечеб­ната дей­ност.

Целта е да се провери какво е със­тоянието на всички звена и да се пред­п­риемат озд­равителни мерки, поясни проф. Габ­ров­ски.

“Дъл­говете, които има към момента бол­ницата, са около 25 милиона, което е доста притес­нително. Имаме сериозен проб­лем с общес­т­вените поръчки, които бяха планирани на предишен етап. Сега се оказа, че в едни много кратки изтичащи срокове ние ще трябва да се справим“, каза проф. Габ­ров­ски.

Освен дъл­гове, д-р Габ­ров­ски алар­мира и за тревож­ната тен­ден­ция от напус­кането на ценни кадри през пос­лед­ните години.

От всички дъл­гове, 15 милиона лева са за прос­рочените задъл­жения към дос­тав­чици на медицин­ски изделия, лекар­с­тва и медицин­ски кон­сумативи.

Досега имаше нерав­номерно раз­п­ределение и фокус върху някои звена, докато други бяха доста занемарени, изтъкна още Николай Габ­ров­ски, като даде пример с повечето хирур­гични звена по отношение на апаратурата, зап­латите и условията на труд.

“Големият проб­лем на “Пирогов“ е, че е бол­ница от пос­ледна инс­тан­ция“, допълни проф. Габ­ров­ски. Това се случва при лечението на болни, които не са могли да бъдат излекувани другаде, но сред­с­т­вата, зап­лащани от Здрав­ната каса за това лечение, не отчитат слож­ността му.

Не се планира зак­риването на звена в най-голямата бол­ница за спешна помощ у нас, допълни проф. Габ­ров­ски.

Припом­няме, на 17 фев­руари предиш­ният дирек­тор на Инс­титута за спешна медицин­ска помощ проф. Стоян Миланов подаде оставка. Причината бе променения управителен съвет на бол­ницата от служеб­ния минис­тър Илко Семер­джиев. 

Членове на Съвета на дирек­торите - д-р Кон­с­тан­тин Желев Димов, д-р Атанас Жив­ков Кацаров и проф. д-р Стоян Геор­гиев Миланов бяха сменени. Със същото решение на минис­търа на здравеопаз­ването д-р Илко Семер­джиев определи нов със­тав на Съвета на дирек­торите - Асен Геор­гиев Бал­тов, Емил Раш­ков Доросиев, Стоян Геор­гиев Миланов, Люд­мил Николов Джун­ков и Илиян Панайотов Кър­шев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...