Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Скандал: ДОСТ създадена, за да се развива българската динамика паралелно с динамиката в Турция

Скандал: ДОСТ създадена, за да се развива българската динамика паралелно с динамиката в Турция

Скандал: ДОСТ създадена, за да се развива българската динамика паралелно с динамиката в Турция

Във връзка със засиления интерес на бъл­гар­с­ката общес­т­веност от изяв­лението на тур­с­кия минис­тър на труда и социал­ната сигур­ност Мех­мет Мюезиноглу по повод пред­с­тоящите пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори в Бъл­гария на 26 март 2017 г., Аген­ция “Фокус“ пуб­ликува вчера част от неговите основни акценти:

“… На 26 март 2017 г. без колебание, неп­ременно учас­т­вайте в изборите, гласувайте, ако трябва в обоз­начените сек­ции тук, ако трябва в Бъл­гария, за да проявим съчув­с­т­вие към бъдещето на нашите хора там, за да бъде тях­ната съдба по-силна… 

… Ние изгубихме най-хубавото от Бал­каните, за нас остана окър­вавената част…

… За да може тамош­ната (в Бъл­гария – б. р.) динамика да се раз­вива паралелно с динамиката в Тур­ция беше съз­дадена коалицията ДОСТ… Ето защо, съз­даването на този общ цен­тър и пред­с­тоящият политически избор (в Бъл­гария – б. р.) не трябва да ни раз­деля…

… Имаме дълг да доп­ринесем за осъщес­т­вяването на великата цел за единна нация…

… Опрос­тява се процедурата по кан­дидат­с­т­ване (на изсел­ниците от Бъл­гария – б. р.) за тур­ско граж­дан­с­тво, като се намалява и так­сата. 

Премах­ват се крат­кос­роч­ните раз­решителни за пребиваване в Тур­ция, които трябва да се под­новяват по сложен начин в МВР и Дирек­цията по миг­рация на Тур­ция. 

Дава се въз­мож­ност за получаване здравни зас­т­раховки в Тур­ция, еднакви с тези на тур­с­ките граж­дани срещу 53 тур­ски лири. 

В най-скоро време ще бъдат раз­решени проб­лемите на изсел­ниците от Бъл­гария с пен­сионирането и граж­дан­с­т­вото…

… Задъл­жително е имащите право на глас бъл­гар­ски граж­дани да отидат до избирател­ните урни на 26 март 2017 г. 

… Който от изсел­ниците има право на глас, трябва да отиде да гласува. По този начин се събира един по един всеки глас. Не трябва да каз­ваме: Какво пък ще стане, ако не дос­тига един глас. 

… За да може Репуб­лика Тур­ция, като дър­жава да се пог­рижи по-добре за бъдещето на граж­даните ни там, трябва да осигурим предим­с­тво на обединение ДОСТ

… Бъл­гария, Западна Тракия, Македония, Косово, Албания, Босна, Бал­каните са земите, които през пос­лед­ните 150 години са нашите болка и тегоба, земи, за които сме платили тежка цена. В трудни дни, въп­реки това, винаги можем да се опрем на този голям народ, на тази млада Репуб­лика Тур­ция, под знамето на полумесеца и звез­дата…”.

ЗЕМЯ припомня, че пос­ланикът на Репуб­лика Тур­ция Слюлей­ман Гьокче бе привикан в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи. „Агитацията на пред­с­тавители на тур­с­ката официална власт в полза на ДОСТ са дирек­тна намеса във вът­реш­ните ни работи”, ясно заяви вън­ш­ното ни минис­тер­с­тво в лицето на зам.-министър Бойко Мир­чев на тур­с­кия пос­ланик.

 “Обещанията за материални стимули при гласуване и отк­ритите призиви за под­к­репа на една определена политическа пар­тия раз­г­леж­даме като дирек­тна намеса във вът­реш­ните работи на Бъл­гария и считаме за напълно неп­рием­ливи“, заяви Бойко Мир­чев във връзка със скан­дал­ния клип на ДОСТ, в който учас­тва пос­ланик Гьокче, както и за отк­ритите призиви за под­к­репа на една определена политическа сила от страна на тур­с­кия социален минис­тър Мех­мет Мюез­зиноглу, нап­равени в Истан­бул пред изсел­ници от Бъл­гария на 3 и 6 март 2017 г.

 Мир­чев е пос­тавил остро въп­роса за нарушения, свър­зани с условията за провеж­дане на бъл­гар­с­ките пар­ламен­тарни избори на територията на Тур­ция, които противоречат както на бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, така и на тур­с­ките изис­к­вания. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на МВнР.

Тур­с­ката страна е дала раз­решение за раз­к­риване на сек­ционни избирателни комисии за пар­ламен­тар­ните избори на 26 март 2017 г., в което категорично се заб­ранява провеж­дането на политическа пропаганда на територията на Тур­ция. Като страна член на Европейс­кия съюз, който е основан на правила, Бъл­гария стрик­тно спазва условията.

Изказ­ванията на минис­търа на труда и социал­ната сигур­ност на Репуб­лика Тур­ция Мех­мет Мюез­зиноглу, нап­равени в Истан­бул пред изсел­ници от Бъл­гария на 3 и 6 март 2017 г., нарушават това изис­к­ване и пораж­дат редица въп­роси. Обещанията за материални стимули при гласуване и отк­ритите призиви за под­к­репа на една определена политическа пар­тия раз­г­леж­даме, като дирек­тна намеса във вът­реш­ните работи на Бъл­гария и считаме за напълно неп­рием­ливи, са под­чер­тали във Вън­шно.

Заместник-министър Мир­чев е апелирал към пос­ланик Гьокче да доведе до знанието на своето правител­с­тво позицията на бъл­гар­с­ката страна.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...