Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Добрич поиска промяната!

Добрич поиска промяната!

В листата на „БСП за България“ за област Добрич участват доказани експерти по икономика, земеделие, образование и духовност, местна власт

ЗЕМЯ пред­с­тавя лис­тата на кандидат-депутатите на „БСП за Бъл­гария“ за регион Доб­рич, чиито водач е членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Красимир Янков.

Николай Колев е на 44 г., завър­шил е „Счетовод­с­тво и кон­т­рол“ в Икономически универ­ситет — Варна. Работил е като счетоводител на земедел­ска кооперация, включително и като главен счетоводител. Мени­джър на ком­пания за нед­вижими имоти. С политическа дей­ност се занимава от 2003 г. От 2014 г. е пред­седател на общин­с­ката организация на БСП в Бал­чик.

Даниел Йор­данов e на 38 години, от град Доб­рич. Завър­шил е „Рас­тителна защита“ в Аграрен универ­ситет — Плов­див, „Право“ във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“. По-голямата част от професионал­ния му опит е в сферата на земеделието — работил е в час­тна фирма, в общин­ска служба “Земеделие“ в Доб­рич, към Национална служба за съвети в земеделието. Работил е и като юрист. В периода 2013 г. — 2014 г. е бил заместник-областен управител на област Доб­рич. Член на БСП от 1 юли 2013 г. Зам.-председател на Младеж­кото обединение на БСП в областта, член на Национал­ния съвет на младежите — социалисти. Общин­ски съвет­ник в ОбС — Доб­рич. Семеен с две деца.

Мая Димит­рова е на 50 години. Завър­шила е Тех­нически универ­ситет — Варна със специал­ност „Машинен инженер“, Икономически универ­ситет — Варна със специал­ност „Икономика и мени­дж­мънт“, има и юридическо образование . Работила е като учител в Тер­вел и Генерал Тошево, била е помощник-директор във ФСГ „Васил Лев­ски“ в Доб­рич. От 10 години работи като адвокат на свободна прак­тика. От 20 години е в редиците на БСП. Активно учас­тва в ръковод­с­т­вото на БСП — Доб­рич от 2007 г. От март 2014 г. е пред­седател на ОбС на БСП в Доб­рич, от 2016 г. е член на Национал­ния съвет на БСП и пред­седател на Облас­т­ния съвет на БСП. Трети ман­дат общин­ски съвет­ник от БСП в Доб­рич. Омъжена е, с двама сина.

Свет­лин Колев е на 38 години, завър­шил Меж­дународен биз­нес­мени­дж­мънт в ВСУ Варна, общин­ски съвет­ник в ОбС — Доб­рич, пред­п­риемач в сферата на леката промиш­леност, облас­тен коор­динатор на БСП.

Михаил Михай­лов е на 40 години. Магис­тър по икономика. Работил като админис­т­ративен дирек­тор на МБАЛ — Генерал Тошево, бан­ков екс­перт и служител с опит над 10 години, в момента пред­п­риемач в земеделието и тър­говията с продукти за рас­тителна защита. Член е на ръковод­с­т­вото на БСП в Генерал Тошево

Здравко Здрав­ков е на 42 години, семеен с две деца. Има магис­т­ратура по социални дей­ности и по рас­тителна защита — агроном. В момента се занимава с час­тен биз­нес — има фирма за тър­говия с торове, препарати и семена.

Кольо Геор­гиев е на 61 години. Финан­сист, завър­шил Стопан­ска академия „Д. А. Ценов“ — Свищов. Работил е като финан­сов инс­пек­тор в Град­ски съвет — Доб­рич, начал­ник на Данъчна служба — Доб­рич, управител на зас­т­рахователно дружес­тво, начал­ник на финан­сите на Община Доб­ричка, екс­перт в Комисията за установяване на имущес­тво, придобито от прес­тъпна дей­ност. През пос­лед­ните шест години е главен екс­перт към Комисията за борба с коруп­ция към Народ­ното съб­рание. Раз­вива час­тен биз­нес. Има фирма с 50 работ­ници, от които над 35 % са хора с увреж­дания.

Дариела Въл­кан­кина е родена в Доб­рич. Сред­ното си образование е завър­шила в ПМГ “Иван Вазов“, а магис­т­ратура по история — във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“. Специализирала е в СУ “Св. Климент Охрид­ски“. Защитила е първа професионално квалификационна степен. Пред­седател на обединението на Жените-социалистки в Доб­рич.

Боян Сар­кизов е на 52 г. магис­тър психолог, магис­тър философ, преподавател по философия в СУ „П. Р. Славей­ков“, общин­ски съвет­ник в Доб­рич, съп­ред­седател на Национално движение „Русофили“, област Доб­рич.

Владимир Начев е от Генерал Тошево, на 39 години. Завър­шил във Велико Тър­ново, специал­ност „История и геог­рафия“, степен „бакалавър“. Воен­ната си служба е отбил във ВМС във Варна. Работил е като читалищен сек­ретар в читалище „Свет­лина“ в Ген. Тошево. Занимава се с час­тен биз­нес — произ­вод­с­тво и преработка на етерично — мас­лени кул­тури

Д-р Желка Керанова е на 66 години. Завър­шила е вис­шето си образование през 1976 г. в Медицин­с­кия универ­ситет във Варна. Вече 40 години работи в Първа град­ска поликлиника/ДКЦ I в Доб­рич. Била е учас­тъков педиатър, завеж­дащ дет­ско отделение, общоп­рак­тикуващ лекар. От 22 април 1970 г. е член на пар­тията. Два ман­дата е била общин­ски съвет­ник в Доб­рич. Омъжена е, има син, който живее и работи в Бъл­гария. Има двама внуци.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...