С 25 млн. лв. МОН обучава неграмотни възрастни

3343 нег­рамотни и слабог­рамотни учас­т­ват в кур­сове за ограмотяване по проект “Нов шанс за успех“, започ­нал през сеп­тем­ври 2016 г. Обученията се провеж­дат в 263 групи в 123 училища в страната, съоб­щават от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.

Този проект над­г­ражда проект “Нов шанс за успех“ по ОП “Раз­витие на човеш­ките ресурси“, изпъл­няван в периода 20112015 г. По него е раз­работен цялос­тен модел за обучение на въз­рас­тни и са обучени 14 145 човека.

Новият проект ще се изпъл­нява до края на 2018 г. с бюджет от 25 милиона лева. Негова основна цел е в обучението да се включат общо 10 хил. нег­рамотни или слабог­рамотни на въз­раст над 16 години. Стремежът е 80% от тях да завър­шат успешно. Дей­нос­тите по проекта са насочени към изг­раж­дане на сис­тема от знания и умения, необ­ходими за продъл­жаване на образованието и за включ­ване в обучение за квалификация по определени професии. По проекта се провеж­дат кур­сове за ограмотяване и за придобиване на ком­петен­т­ности от прогим­назиал­ния етап на основ­ното образование.

Кур­сът за ограмотяване на въз­рас­тни е с хорариум 600 учебни часа, а кур­сът за обучение на въз­рас­тни в V, или VІІ клас е по 360 учебни часа за всеки отделен клас.