Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отлагат референдума в Трън

Отлагат референдума в Трън

Отлагат референдума в Трън

Общинският съвет отменя решението си за провеждането му след заповед на областния управител на Перник

На извън­редно заседание вчера Общин­с­кият съвет в Трън отмени решението си от 23 фев­руари, с което бе нас­рочен мес­тен референ­дум за златодобива в района.

Книжата за произ­веж­дане на референ­дума бяха приети с решение №38 на общин­с­кия съвет. Но тъй като имаме заповед на облас­т­ния управител на Пер­ник от 7 март 2017 г. решението се връща като незаконосъоб­разно и пред­с­тои ново обсъж­дане в общин­с­кия съвет”, това заяви за „Земя” зам.-кметът на община Трън Цветис­лава Цвет­кова.

На 26 март на територията на община Трън няма да има мес­тен референ­дум.

Зам.-кметът отбеляза, че това не отменя произ­веж­дането на мес­тно допит­ване на по-късен етап.

На 22 март пред­с­тои ново заседание на общин­с­кия съвет, но не ясно дали тогава ще бъде взето решение за след­ваща дата”, добави още Цветис­лава Цвет­кова.

Вижда се как дър­жавата въобще не обича процесите да протичат демок­ратично”, така комен­тира отменения референ­дум пред­седателят на сдружение „Трън” Румяна Боянова.

От сдружението, които се обявиха в защита на трън­с­ката природа, организираха поход в неделя. Над 700 души от цяла Бъл­гария се включиха в изкач­ването на връх Стража в община Трън в под­к­репа на каузата им.

Млади и стари заедно изкачиха Парамун­с­ката планина чак до върха, където раз­вяха бъл­гар­с­ките трибаг­реници и пожелаха успех на бор­бата на трън­чани да спасят род­ния си край.

Беше нап­равена жива фигура от хора с над­пис „ДА“ – сим­вол на запаз­ването на чис­тата природа, а също и флаш­моб, в който взеха учас­тие 200 души”, раз­каза пред­седателят на сдружението.

По думите й в похода са се опитали да се включат и провокатори.

Пред­с­тавиха се като миньори от Панагьорище и прис­тиг­наха с два автобуса с логото на една от големите минни ком­пании.

Когато хората не ги допус­наха, те казаха, че ще отидат на друг поход, на който се пред­лагали кюф­тета”, допълни тя.

Припом­няме, че инвес­тиционно намерение за добив на злато пред­вижда близо 20 кв. км да бъдат изпол­з­вани за минна дей­ност. Половината от тази площ е раз­положена върху планината Руй, включена в европейс­ката защитена мрежа „Натура 2000“.

През януари от сдружение „Трън” сезираха прокуратурата, заради нелегитимен под­пис на Нона Кара­джова (минис­тър на окол­ната среда и водите в периода 2009 г.–2013 г.), с който е удъл­жен срокът на договора за тър­сене и проуч­ване на злато в трън­ско.

Докумен­тът е под­писан на 10 юли 2009 г., или 17 дни преди Нона Кара­джова да положи клетва като минис­тър.

Цветелина Цветанова

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...