Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Кънев: Младите ще се върнат, когато има работа и справедливост

Петър Кънев: Младите ще се върнат, когато има работа и справедливост

Петър Кънев: Младите ще се върнат, когато има работа и справедливост

Водачът на листата на „БСП за България” за регион Бургас е убеден, че само с национален консенсус могат да се решат социално-икономическите проблеми на страната

Младите хора ще се вър­нат в Бур­гас и в Бъл­гария въобще, когато нап­равим нор­мална биз­нес среда и думата „справед­ливост” означава нещо. Това заяви пред bTV водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” за Бур­гас Петър Кънев. Той под­черта, че за това БСП пос­тавя на първо място икономиката, образованието, здравеопаз­ването и екологията. Като основи мерки в сферата на икономиката, пред­лагани от левицата, той посочи — съз­даване на фонд „Индус­т­рия”, съз­даване на фонд „Иновации”, съз­даване на условия за младия биз­нес.

Като важен приоритет за БСП Кънев посочи и доходите. „С тези доходи, с които до момента управ­ляващите от ГЕРБ “гаран­тираха“, трудно може да се продължи нап­ред. При тази ситуация, ще останем без народ”, под­черта той.

На въп­рос как може да бъде вър­нато доверието в правораз­давател­ните органи, Кънев отговори – „Това може да стане, ако в след­ващия пар­ламент всички политически сили намерят кон­сен­сус и започне да се работи сериозно и има резул­тати”. Той под­черта, че не може само да твър­дим, че румън­с­кият модел е великолепен, а в същото време да се точат дела по 78 години и нак­рая — нищо.

С цените на ГЕРБ ще са ни нужни 40 млрд. лв., за да изпъл­ним санирането на 100%

Петър Кънев обясни, че са излезли официални данни за санирането и попита: „Защо във Велин­г­рад цената на санирането е 288 лв. на квад­ратен метър, в Кюс­тен­дил е 116 лв., а в Бур­гас 243 лв. БСП не е за спиране на санирането, но то няма да продължи по начина, по който се прави в момента и да е хранилка за някои кметове, които раз­п­ределят, както си искат”. Той поясни, че за 2 млрд. лв. се обработ­ват 2000 блока, което са 340 хил. човека, само 5% от населението, а за 100% трябва да имаме 40 млрд. лв.

Петър Кънев обясни, че ГЕРБ трябва да промени отношението си към биз­неса. По думите му те са го задушили с такси– особено микро и мал­кия биз­нес. „Не съз­дадем ли условия за тези 98% от всички фирми в Бъл­гария, другото няма значение”, каза още той.

БСП за Бъл­гария” категорично се обяви в под­к­репа на Универ­ситет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бур­гас във връзка с проб­лема, който в момента въл­нува ръковод­с­т­вото, за намаления план-прием. Това стана ясно след проведената среща между кан­дидатите за народни пред­с­тавители от 2-ри МИР Николай Тишев, Христо Панайотов и Тодор Жеков с ръковод­с­т­вото на учеб­ното заведение, начело с рек­тора доц. Маг­далена Мит­кова.

От ръковод­с­т­вото на универ­ситета се оплакаха, че тази година е намален дър­жав­ният план-прием, който се гласува от Минис­тер­ски съвет. Въз основа на този план-прием се фор­мира и бюджетът на вис­шето учебно заведение, а в случая и той намаля. Основ­ният проб­лем, който се е появил, е при професионално нап­рав­ление „Туризъм” и професионално нап­рав­ление „Общес­т­вено здраве и здравна грижа”. На срещата и двете страни се обединиха около идеята, че  трябва да се замис­лим какво става с нашите кадри, трябва да ги задър­жаме тук, а не да заминават за чуж­бина. Социалис­тите посочиха, че връз­ката между биз­неса и образованието трябва да е двупосочна. Завиха също така, че следва да се обърне внимание на регионал­ния прин­цип, тъй като вис­шето учебно заведение играе важна роля за раз­витието на областта, а без кадри нищо не може да се пос­тигне. Трябва да има и нов образователен модел, тъй като този, който наложи бив­шият минис­тър на образованието Мег­лена Кунева, е изк­лючително грешен и вреден.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...