Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спират концесията на летище “София”

Спират концесията на летище “София”

Кон­цесията на летище София не защитава общес­т­вения интерес — ще доведе до отлив на път­ници, както и до пос­къп­ване на летищ­ните такси, това стана ясно на брифинг на тран­с­пор­т­ния минис­тър Христо Алек­сиев, предаде Нюз.бг

Под­гот­вител­ните дейс­т­вия не са извър­шени по адек­ват­ния начин, по мнението му. За пример той даде кон­цесията на летище Бел­г­рад. Там кан­дидатите са 27, при нас са 5. В нашата кон­цесия е заложено увеличение на летищ­ните такси годишно с 2025 милиона лева.

Алек­сиев не е доволен, че се натоварва летищ­ният тран­с­порт, за да се спаси БДЖ. Според него това не е нор­мална прак­тика.

Минис­търът се притес­нява, че кон­цесионерът ще генерира свръх печалба. Той не отрича по прин­цип кон­цесията. Тя обаче трябва така да е струк­турирана, че да защитава дър­жав­ния интерес.

Няма яснота по отношение на инвес­тициите, какво искаме да се случва с летище София, каза Христо Алек­сиев.

Той е категоричен, че нас­тоящата кон­цесионна процедура трябва да бъде спряна. Служеб­ният минис­тър ще обос­нове искането си за спирането на кон­цесията пред Минис­тер­с­кия съвет през след­ващата сед­мица.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...