Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) В община Трън има уран

В община Трън има уран

В община Трън има уран

Сдружение „Трън”: Постановление в „Държавен вестник” и редица доклади свидетелстват за наличие на радиоактивния елемент

Преди дни Бъл­гар­с­ката минно-геоложка камара (БМГК) раз­п­рос­т­рани официален отговор от Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката (МЕ), според който в понас­тоящем в района на град Трън няма находища с регис­т­рирани запаси на уран.

Вчера от Сдружение „Трън” отговориха на БМГК. В съоб­щение до медиите от неп­равител­с­т­вената организация, която се бори за запаз­ването на трън­с­ката природа, припом­нят след­ните думи на изпъл­нител­ният дирек­тор на БМГК инж. Иван Анд­реев: „Дос­товер­ността на посочения факт и източ­никът на инфор­мация са гаран­ция за неговата истин­ност. С неговото оповес­тяване става пределно ясно, че една от многото манипулативни тези на против­ниците на проекта — Инициативен комитет „Сдружение Трън“ — е раз­бита окон­чателно.“

От сдружението цитират бр. 39 на „Дър­жавен вес­т­ник” от 7.IV.1994 г., в който е пуб­ликувано пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет за прек­ратяване на уранодобив­ната дей­ност в няколко тър­гов­ски дружес­тва, между които и мина “Злата“ ЕООД Трън. Цитиран е док­лад от Национален геоложки фонд на Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката на Репуб­лика Бъл­гария с номер XXII3376 827, според който са установени съдър­жания на уран в находище Трън „Юг“.

Сдружението се позовава и на годишен док­лад на Изпъл­нителна аген­ция по околна среда за със­тоянието на окол­ната среда в Бъл­гария от 1998 г. В него е записано: „Пробите от отвала на щол­ната на мина “Злата” показ­ват стой­ности на специфич­ната актив­ност на естес­т­вените радионук­лиди, над­вишаващи до 8 пъти харак­тер­ните за района. В дън­ната утайка на р. Пръвна на 1 км след щол­ната е измерена специфична актив­ност по уран-238210 Bq/kg, по радий-226170 Bq/kg.”

Длъжни сме да заявим, че това е опасна игра на Бъл­гар­с­ката минно-геоложка камара, която излага на риск както самото инвес­тиционно намерение, така и здравето и живота на много хора”, посоч­ват от сдружението.

По думите им уранът е заровен в земята на Трън­ско.

Спекулирането с тер­мина „находища с регис­т­рирани запаси на уран“ отк­лонява вниманието на общес­т­вото от факта, че в териториите, пред­видени за отк­рит рудодобив, има уран”, категорични са от сдружението.

Припом­няме, че общин­с­кият съвет в Трън нас­рочи мес­тен референ­дум за 26 март. Той обаче беше отложен след обжал­ване от страна на облас­т­ния управител на Пер­ник, заради пропуски в докумен­тацията.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...