Съвета на Европа ни праща 15 наблюдатели за изборите

Пар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Съвета на Европа (ПАСЕ) съобщи, че изп­раща 15 наб­людатели за пред­с­тоящите в Бъл­гария избори за НС. Наб­людателите на ПАСЕ ще бъдат в нашата страна от 24 до 27 март и ще работят заедно с пред­с­тавителите на Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа (ОССЕ). В съоб­щението се отбелязва, че са пред­видени срещи с пред­с­тавители на Цен­т­рал­ната избирателна комисия, на основ­ните политически сили и пар­ламен­тар­ните групи. Прог­рамата пред­вижда също срещи с неп­равител­с­т­вени организации и медии преди изборите в неделя. В края на пътуването си делегацията на ПАСЕ ще даде прес­кон­ферен­ция.