Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Oпашки и напрежение пред секциите в Турция

Oпашки и напрежение пред секциите в Турция

Пос­ланикът ни в Тур­ция Надежда Нейн­ски бе в Бъл­гария по време на изборите вчера. Тя ще остане у нас, докато не прик­лючaт служеб­ните ѝ ангажименти. За това решение е уведомено тур­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво. Нейн­ски беше извикана за кон­сул­тации в София след опитите на Тур­ция да влияе на избор­ния процес у нас.

“Спеш­ното извик­ване на пос­ланика ни в Тур­ция Надежда Нейн­ски в Бъл­гария за кон­сул­тации е ясен сиг­нал към Анкара“, каза пред ПИК бив­шият дип­ломат Боян Чуков. Така се прави, когато една страна има спорни въп­роси със страната, където е акредитиран пос­ланикът. 

Неп­рисъс­т­вието на пос­ланик Нейн­ски в момента нямало нищо общо и не бивало да става повод за пос­тавяне на въп­роса за легитим­ността на изборите. “Оставането на г-жа Нейн­ски в Бъл­гария може да се приема и по друг начин — като недовол­с­тво от ней­ната работа. Но това е мое тъл­кувание. Извик­ването й тук може да бъде мека форма за изп­ращането на друг пос­ланик. Но това ще се реши на ниво президент“, поясни Боян Чуков. 

Недовол­с­т­вото от Надежда Нейн­ски било голямо в Бъл­гария в дип­ломатичес­ките и политичес­ките среди. “Аз имам сериозни съм­нения в ней­ните качес­тва“, уточни Чуков. Според него обаче нямало опас­ност Тур­ция да поиска Надежда Нейн­ски да бъде отзована, защото тя напълно удов­лет­ворявала Анкара. 

Общо 7 хиляди са гласували до 13 часа в Истан­бул­ски кон­сул­ски окръг, който включва Истан­бул, Ялова и Коджаели.

Превоз­ват се хора с автобуси от натоварените сек­ции към Генерал­ното кон­сул­с­тво в Истан­бул.

Имало е опит да бъдат изнесени дек­ларации и да бъдат раз­дадени на хората пред сек­циите, но това вед­нага е било спряно от служители и наб­людатели. Наложила се е и полицейска намеса, съобщи „Дарик”.

На тези пар­ламен­тарни избори сек­циите са със 101 по-малко, в срав­нение с пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори през 2014 година.

Съоб­щава се и за нап­режение в сек­цията в Нюлофер, където близо час е бил прекъс­нат процеса на гласуване, защото агитатори са раз­давали вес­т­ници с лика на двама политически лидери. След сиг­нал на наб­людатели, процесът е бил преус­тановен за извес­тно време.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...