Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Честит рожден ден на строителя Симеон Пешов!

Честит рожден ден на строителя Симеон Пешов!

Честит рожден ден на строителя Симеон Пешов!

Днес рож­ден ден има големият бъл­гар­ски пред­п­риемач, строител и пат­риот Симеон Пешов. Роден е в Бел­чин, Самоков­ско, работил цял живот в областта на строител­ната индус­т­рия: „Моят живот е свър­зан с изг­раж­дане на газоп­роводи, заводи, жилища, много кул­турни домове”, прави рав­нос­метка за мащабите на дей­ността на фирма „Глав­бул­гар­с­т­рой” Симеон Пешов. Той е най-знатният бъл­гар­ски строител, дос­тоен прием­ник на заветите на Майс­тор Кольо Фичето, а „Глав­бул­гар­с­т­рой”, която е негово дело и кауза, е най-голямата строителна ком­пания у нас с повече от 40-годишен опит, приз­нат далеч зад пределите на Отечес­т­вото – в Русия, Казах­с­тан, Украйна, Гер­мания, Беларус, Казах­с­тан, Узбекис­тан, в Африка и Близ­кия Изток. До преди година Пешов оглавяваше Камарата на строителите в Бъл­гария, а сега е неин почетен пред­седател. Най-мащабните проекти на “Глав­бол­гар­с­т­рой“ през пос­лед­ните години са зала “Арена Армеец“, Южната дъга на Околов­ръс­т­ното шосе. Ком­панията нап­рави и ремонта на Национал­ния стадион “Васил Лев­ски”, пое строител­с­т­вото на сградата на РВД. Знакови за фир­мата обекти са и Национал­ният музей за кул­тура и изкус­тво „Квад­рат 500“, новият „София Ринг мол”, „Цари Мали град“ в село Бел­чин, много турис­тически ком­п­лекси и инф­рас­т­рук­турни обекти, спечелили всички въз­можни отличия за качес­тво и професионализъм.

На сър­цето на родолюбеца Симеон Пешов е и цър­к­вата „Св. Петка“, която въз­с­танови заедно със синовете си. Широко извес­тна е социал­ната чув­с­т­вител­ност, която проявява в своята пред­п­риемаческа дей­ност, която трябва да служи за пример за отговорен и отворен към хората биз­нес.

Симеон Пешов е иск­рен радетел на друж­бата между брат­с­ките, славян­ски и правос­лавни народи на Бъл­гария и Русия.

ЗЕМЯ желае на Симеон Пешов здраве, дъл­голетие и нови успехи!

На многая лета!

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...