Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата погна и служебния министър на здравеопазването

Прокуратурата погна и служебния министър на здравеопазването

Прокуратурата погна и служебния министър на здравеопазването

Илко Семерджиев заплашил директор на агенция с уволнение, ако не назначи негов човек, твърди държавното обвинение

Вицеп­ремиерът категорично отрече да е искал отс­т­раняването на Асена Стоименова от Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата

Специализирано звено “Антикоруп­ция“ — СГП обвини служеб­ния минис­тър на здравеопаз­ването в прес­тъп­ление против реда на управ­лението, съоб­щиха от прокуратурата. Илко Семер­джиев е обвинен в това, че на 24 март 2017 г. е зап­лашил с увол­нение дирек­тор на изпъл­нителна аген­ция към Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването, ако не наз­начи посочено от него лице за свой замес­т­ник. Според дър­жав­ното обвинение на 20 фев­руари 2017 г. в Здрав­ното минис­тер­с­тво е била проведена среща между минис­търа на здравеопаз­ването и дирек­тора на изпъл­нител­ната аген­ция. По време на срещата Семер­джиев е заявил, че желае дирек­торът на аген­цията да наз­начи за свой замес­т­ник точно определено лице. Дирек­торът на изпъл­нител­ната аген­ция проверил кан­дидата и установил, че той е соб­с­т­веник на дружес­тва, занимаващи се с дей­ности в областта на здравеопаз­ването. По този начин би имало кон­ф­ликт на интереси с длъж­ността на замес­т­ник изпъл­нителен дирек­тор на Аген­цията. На 27 фев­руари 2017 г. е проведена втора среща, този път между начал­ника на Аген­цията и посочения за негов замес­т­ник от минис­търа, на която дирек­торът на Аген­цията уведомил въп­рос­ния кан­дидат, че тъй като е соб­с­т­веник на дружес­тва, занимаващи се с дей­ности в областта на здравеопаз­ването, би се намирал в кон­ф­ликт на интереси. На 24 март 2017 г. Илко Семер­джиев на висок тон зап­лашил дирек­тора на Аген­цията, че ако не наз­начи посоченото от него лице, ще го уволни. Според прокуратурата Семер­джиев заявил: “Мога да ви уволня, мога и да ви нап­равя други неща“ и че до понедел­ник трябва да му док­ладва за наз­начаването на посоченото от него лице за замес­т­ник. Според говорителя на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова дър­жав­ното обвинение раз­полага със свидетел, което изк­люч­вало т.нар хипотеза “дума срещу дума“. В отговор на обвиненията на прокуратурата, Илко Семер­джиев бе категоричен, че в течение на повече от месец, чрез раз­лични канали Асена Стоименова, дирек­тор на Изпъл­нителна аген­ция по лекар­с­т­вата, организира масиран натиск върху него, за да не бъде сменяна от поста, който заема — „зап­лаха, как­вато не е същес­т­вувала“. Семер­джиев обяс­нява също така, че след встъп­ването си в длъж­ност е установил, че от аптеч­ния сек­тор пос­тъп­ват множес­тво сиг­нали за недос­тиг на инсулин, антикоагуланти, противоепилеп­тични, противорев­матични и други лекар­с­тва. „Основ­ните причини са т.нар. „изкуп­вачески“ дей­ности и паралелен износ. Това е свидетел­с­тво, че Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата не е изпъл­нила добре своите фун­к­ции. Проверка установи, че от години ИАЛ се управ­лява еднолично и без зам. — дирек­тор. В раз­говор през м. фев­руари с дирек­тора на ИАЛ — Асена Стоименова, пред­ложих кан­дидатура за зам. — дирек­тор, а впос­лед­с­т­вие изис­ках да се извър­шат съв­мес­тни проверки на ИАЛ, НЗОК и НАП по инициатива на МЗ“, добави Семер­джиев. Здрав­ният минис­тър е категоричен също така, че на Стоименова не е искана остав­ката. „Призов­ката от Софийс­ката град­ска прокуратура получих един ден след като МЗ официално оповести на сайта си, че вслед­с­т­вие съв­мес­т­ните проверки с Национал­ната здрав­ноосигурителна каса и Национал­ната аген­ция по приходите за изкуп­вачес­ката тър­говия с дефицитни медикаменти, сиг­налите за недос­тиг на лекар­с­тва са намалели с около 70 процента“, свидетел­с­тва Семер­джиев. Здрав­ният минис­тър е вторият пред­с­тавител на служеб­ния кабинет, раз­с­лед­ван от прокуратурата, след колегата си от Минис­тер­с­т­вото на икономиката Теодор Сед­лар­ски. Илко Семер­джиев е с мярка за неот­к­лонение “Под­писка“.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...