Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Синдикати: Училището се превръща в инкубатор за агресия

Синдикати: Училището се превръща в инкубатор за агресия

Синдикати: Училището се превръща в инкубатор за агресия

Вековната традиция, повеляваща семейството да възпитава и да изгражда у децата ценностна система на почит, уважение и търпение, вече не съществува, заявяват от КТ „Подкрепа”

Нарас­т­ващата агресията между деца и между ученици е проек­ция на агресията в общес­т­вото ни и въз­питанието на родителите на децата, това посоч­вот от Син­дикат “Образование“ към КТ „Под­к­репа” в своя позиция — “Училището — поле на агресия и нетолеран­т­ност“.

В нея се посочва, че училището трайно се прев­ръща в инкубатор за генериране на агресия и липса на толеран­т­ност.

Според син­дикатите веков­ната традиция, повеляваща семейс­т­вото да въз­питава и да изг­ражда у децата цен­нос­тна сис­тема на почит, уважение, тър­пение, смиреност и съп­ричас­т­ност, вече не същес­т­вува.

“Днеш­ните родители би тряб­вало задъл­жително да въз­питават в толеран­т­ност, уважение, дълг и социална чув­с­т­вител­ност и да не оставят отговор­ността и задъл­жението за това на бъл­гар­с­кото училище“, споделят син­дикатите.

В позицията се отбелязва, че ролята на училището е да образова и въз­питава чрез уроците и учеб­ните дис­цип­лини, а на учителите — да фор­мират граж­дани чрез знанието и професионализма си. Останалото е работа на семейс­т­вото.

Като примери за покач­ващата се агресия в под­рас­т­ващите син­дикатите посоч­ват случая от 52 ОУ — София, където “дете беше изритано жес­токо от друго дете и е пос­лед­вала смърт, макар и официално да не е посочена връзка с това дейс­т­вие“. Друг случай е този от неделя, 9 април, когато беше прос­т­релян ученик от “Иван Вазов“ — гр. Плов­див.

“И тук основаната роля и задача е на семейс­т­вото, на родителите, които имат задъл­жението и отговор­ността да отг­ледат дос­тойни и истин­ски човеци“, допъл­ват син­дикатите. Те призовават бъл­гар­с­ките родители “да прес­танат с кам­панията срещу учителите и дирек­тора от 52 ОУ — София, защото вината за трагич­ния инцидент категорично не е на педагогичес­кия пер­сонал“.

Според тях фрон­товата линия би тряб­вало да бъде всички срещу апатията и насилието във всич­ките му форми.

От КТ „Под­к­репа” призовават и Минис­тер­с­т­вото на образованието да преработи пакетът от мерки за превен­ция на агресията в образовател­ните инс­титуции, защото те не са съг­ласувани с учителите и дирек­торите.

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...