Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП отказа на Борисов коалиция и шефското място в парламента

БСП отказа на Борисов коалиция и шефското място в парламента

БСП отказа на Борисов коалиция и шефското място в парламента

Пред­ложих на Кор­нелия Нинова БСП да приеме пред­седател­с­кото място в пар­ламента, но тя отказа. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Народ­ното съб­рание след срещата си с БСП, предаде „Фокус“. „Нито ние, нито те някога сме говорили за коалиция. Те считат, че ще бъдат твърда опозиция. Мисля, че по темата за сигур­ността в Бъл­гария, за провеж­дане на европейс­кото пред­седател­с­тво, за род­ното произ­вод­с­тво бихме могли да намерим общи теми в пар­ламента и в новите закони и промяна на стари да намерим син­х­рон, за да работи нор­мално дър­жавата в след­ващите месеци и години“, комен­тира Бойко Борисов и добави, че преговорите продъл­жават. 

Запоз­нахме ръковод­с­т­вото на ПП ГЕРБ с политиките, които ще отс­тояваме в пар­ламента, готови сме да внесем 10 законоп­роекта. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова след срещата. По думите ѝ коалиция между ГЕРБ и БСП е невъз­можна. “Алтер­нативата е реална в лицето на БСП. Съг­ласие по национални теми при едно условие. Моля, да се спрат внушения и спекулации, че е въз­можна обща управ­лен­ска коалиция между БСП и ГЕРБ. За нас това не е въз­можно по две причини. Пър­вата е раз­минаването в прог­рамите ни и втората – ние се заявихме като алтер­натива на ГЕРБ, поис­кахме промяна и 1 млн. бъл­гари ни пос­лед­ваха за тази промяна“, комен­тира Нинова. Тя под­черта, че не е въз­можно, няма начин и няма как да предадат тези хора и часове или дни по-късно да нап­равят общо управ­ление с ГЕРБ.

Нашата политика за промяна продъл­жава. Алтер­нативата е реална – запоз­нахме ръковод­с­т­вото на ПП ГЕРБ с нашите политики, които ще отс­тояваме от след­ващата сед­мица в пар­ламента. Готови сме за внасяне в Народ­ното съб­рание на 10 закона, които пред­с­тав­ляват предиз­бор­ната ни прог­рама вече в реално изпъл­нение в законот­вор­чес­тво в пар­ламента. Първо — доходи и бед­ност“, допълни Нинова. По думите ѝ БСП още от пър­вите дни внасят тек­с­тове и започ­ват дебата за преиз­чис­ляване на пен­сиите, ком­пен­сациите на доходите във връзка с увеличението на природ­ния газ, топ­лофикациите, вода и повишаването на цените, обвър­з­ването на май­чин­с­т­вото с минимална работна зап­лата, повишаването на енер­гийни помощи и т.н. „По темата образование сме готови и внасяме алтер­нативен проект за изменение в Закона за училищно и предучилищно образование така, както сме обещали в кам­панията. Трето, икономика – всички обещания под фор­мата на закони за помагане на бъл­гар­с­кия биз­нес (малък и среден)“, каза още Кор­нелия Нинова.

Що се отнася до пред­седател­с­т­вото в пар­ламента, Нинова допълни: „Отказахме това пред­ложение, защото нашата политика, тези 1 млн. бъл­гари, които ни под­к­репиха, бяха за промяна и няма как с един пост тези прин­ципни раз­личия да бъдат купени или преодолени. Не водихме тази борба за пос­тове, водихме прин­ципна и ще я изведем док­рай. Въз­мож­ността да провеж­даш политиките, не зависи от това дали имаш пред­седател на пар­ламента, дали имаш мнозин­с­тво в залата, което ги гласува“, комен­тира Нинова. По думите й ГЕРБ са спечелили изборите. „Имат въз­мож­ност да нап­равят мнозин­с­тво, да със­тавят правител­с­тво с Пат­риотите, с г-н Марешки, с ДПС дори, ако желаят. Отговор­ността е тяхна и няма как един пред­седател, който няма мнозин­с­тво в залата да може да провежда политиките на неговата пар­тия или да се приемат законите, когато с в мал­цин­с­тво“, добави тя.

Ще тър­сим под­к­репа от другите пар­тии и вероятно ще се получават плаващи мнозин­с­тва. Нап­ример, когато пред­ложим преиз­чис­ление на пен­сиите, вероятно ще бъдем под­к­репени от други пар­ламен­тарни групи в НС“, добави Нинова. 

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...