Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ГЕРБ отряза парламентарния контрол върху КЕВР

ГЕРБ отряза парламентарния контрол върху КЕВР

ГЕРБ отряза парламентарния контрол върху КЕВР

Това е регулаторът, чиито решения практически касаят всички граждани, припомниха социалистите

Народ­ните пред­с­тавители приеха пред­ложението за отпадане на точ­ката за съз­даване на Комисия за наб­людение на дей­ността на КЕВР в Правил­ника за организацията и дей­ността на Народ­ното съб­рание. „За“ гласуваха 135 народни пред­с­тавители, а 74 гласуваха против. 

Пред­ложението бе на народ­ния пред­с­тавител от ГЕРБ Данаил Кирилов и пред­седател на времен­ната комисия за съз­даване на правил­ник. Зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев въз­рази срещу пред­ложението: „Едва ли има друг регулаторен орган, чийто решения по същес­тво да касаят тол­кова граж­дани“, заяви Жельо Бой­чев и допълни, че ако комисията отпадне, граж­даните ще изтъл­куват това като знак, че нещо се укрива или прик­рива. „Няма по-подходящо място от Народ­ното съб­рание, където да се задават въп­роси и да се тър­сят отговори“, заяви той. В отговор Данаил Кирилов обясни, че става въп­рос за промяна на дефиницията на комисията в под­комисия и работата на комисията ще се интег­рира в Комисията по енер­гетика. „Мол­бата ми е да се насочим към праг­матич­ния ефект, а не към фаворизиране на струк­турата“, заяви Данаил Кирилов. „Съоб­раженията са изцяло фун­к­ционални, няма да успеем да пок­рием 24 комисии“, каза още той.

С приемането на съз­даването на Комисия за наб­людение на приход­ните аген­ции, борба със сивата икономика и кон­т­рабан­дата броят на комисиите в пар­ламента се запазва на 23

В отрицателен вот от трибуната на Народ­ното съб­рание народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Манол Генов заяви, че е гласувал против решението за отпадане на тази комисия. „Искам да кажа чес­тито на управ­ляващите. Чес­тита ви нова коалиция. Явно се видя, че с пър­вите гласувания още по време на правил­ника, тя работи срещу интересите на бъл­гар­с­кия народ“. Според Крум Зар­ков трябва да се даде форум, където да се говори за тези проб­леми. „Това, което видях е, че на комисията ѝ беше необ­ходимо да няма Народно съб­рание, за да нап­рави рез­ките промени в цените. Факт е, че рез­ките промени дой­доха тогава, когато нямаше наб­людение в Комисията“, каза Антон Кутев и добави, че има смисъл от Комисията за наб­людение на КЕВР

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...