Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) От 1 май променят условията за данни в болничните листове

От 1 май променят условията за данни в болничните листове

Национал­ният осигурителен инс­титут — НОИ уведомява задъл­жените лица, които пред­с­тавят данни от издадени бол­нични лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър на бол­нич­ните лис­тове и решенията по обжал­ването им –ЕРБ­ЛРО, че от 1 май, влизат в сила промени в условията за приемането на бол­нич­ните лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър.

Няма да се приемат некорек­тни данни от издадени бол­нични лис­тове в Елек­т­рон­ния регис­тър на бол­нич­ните лис­тове като задъл­жените лица ще бъдат уведомявани за това.

На интер­нет страницата на НОИ са пуб­ликувани изменения и допъл­нения във фун­к­ционал­ните изис­к­вания към вън­ш­ните прог­рамни продукти, чрез които се пред­с­тавят данни. В ново Приложение №4 към тях са обявени провер­ките, извър­ш­вани върху пред­с­тавяните данни от издадените бол­нични лис­тове, от прог­рам­ните продукти на НОИ за тест и прием и несъот­вет­с­т­вията, с които дан­ните не се приемат в ЕРБ­ЛРО.

За да бъдат приети дан­ните от всеки издаден бол­ничен лист в Елек­т­рон­ния регис­тър, е необ­ходимо в лечеб­ното заведение да се съз­даде правилна организация на работа и органите на медицин­с­ката екс­пер­тиза да изпол­з­ват прог­рамни продукти, които съот­вет­с­т­ват на утвър­дените фун­к­ционални изис­к­вания.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...