БСП – Пловдив: Силни сме, когато пазим колективния си дух

Отворено писмо до членовете на Национал­ния съвет на БСП, в което те изразяват своята категорична под­к­репа за лидера на социалис­тите в областта Георги Гер­гов бе прието на заседание на Облас­т­ния съвет Плов­див. Това съоб­щиха от  Облас­т­ната струк­тура на пар­тията.

В пис­мото се заявява, че демон­с­т­рираното отношение в национален ефир обез­с­мисля положените от членовете и сим­патизан­тите на БСП усилия, чийто резул­тат е над 88 000 гласа и 7 ман­дата в нас­тоящото Народно съб­рание от област Плов­див.

В хода на обсъж­данията членовете изразиха мнение, че подобни еднолични дейс­т­вия рушат духа на колек­тивизма, с който БСП винаги се е гор­дяла. „БСП е пар­тия на колек­тив­ния дух, това ни е отличавало от всички появили се в годините политически проекти, под­чинени на еднолич­ната власт на своите лидери. Не прев­ръщайте БСП в такава пар­тия! Тук не става въп­рос за отделни лич­ности, а залож­ник е БСП, демок­ратич­ността, солидар­ността, въз­мож­ността мнението на всеки член и сим­патизант да бъде чуто”, се казва в пис­мото.

Социалис­тите от града под тепетата искат среща с лидера на БСП в рам­ките на 10 дни.