Бъдещите юристи ще учат само в редовна форма

Бъдещите юристи ще учат само в редовна форма, това реши кабинетът на вчераш­ното си заседание.

С промяна в наредба се подоб­рява и юридичес­ката квалификация и професионал­ната под­готовка на бъдещите юристи. Според правител­с­т­вото е кон­с­татирана морал­ната остарялост на обучението по право.

Има и неоп­рав­дано завишен прием на студенти по специал­ността. Мотивът за решението е, че има раз­лично ниво на под­гот­веност на юрис­тите в редовна форма на обучение и тези, обучаващи се в задочна.

Увеличава се хорариумът по отделни дис­цип­лини и се въвеж­дат специални магис­тър­ски прог­рами.

Студен­тите по право ще учат чужд език с юридическа насоченост. Промените влизат в сила от учеб­ната 20182019 година.

Промяната няма да засяга завареното положение.