Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Ще се борим заедно за социална, справедлива и свободна България

Корнелия Нинова: Ще се борим заедно за социална, справедлива и свободна България

Корнелия Нинова: Ще се борим заедно за социална, справедлива и свободна България

Не се предавайте! Имате съмиш­леник. Имате защит­ник!  Когато взимаме големите решения, няма да се съоб­разяваме със сил­ните, а с вас, обърне се лидер­ката на БСП към трудовите бъл­гари на 1 май

С над 8000 присъс­т­ващи започна вчера сут­ринта на площад „Народно съб­рание” традицион­ният пър­вомайски митинг-шествие на БСП по случай Меж­дународ­ния ден на труда и праз­ника на левия печат. На събитието присъс­т­ваха пар­тиите от коалицията „БСП за Бъл­гария“ и други леви фор­мации, пред­с­тавители на КНСБ, Национален син­дикат „Защита“, граж­дан­ски и неп­равител­с­т­вени организации, Съюза на офицерите и сер­жан­тите от запаса и резерва, Отечес­т­вения съюз, Съюза на воен­ноин­валидите и воен­нопос­т­радалите.

Ние социалис­тите заявяваме, че ще продъл­жим да се борим за правата на хората на труда”. Това каза лидерът на ГС на БСП –София и член на ИБ на пар­тията Калоян Пар­гов: “Хора на труда, чес­тит праз­ник“, каза Пар­гов и посочи, че днес е и ден на гнева. “Бед­ността убива Бъл­гария. Хиляди малки градове и села загиват. Загиват, защото нямат поминък“, каза той и под­черта, че това продъл­жава вече трето десетилетие.

“След изборите бяхме пос­рещ­нати от скорос­тно повишаване на газа, водата и пар­ното“, обясни той и посочи, че това налага много въп­роси, чиито отговори няма да са лесни. Лидерът на ГС на БСП София комен­тира, че ГЕРБ и Обединените пат­риоти са започ­нали да отс­тъп­ват от своите щедри обещания за по-високи доходи след изборите. Пар­гов обърна внимание на инфор­мацион­ното затъм­нение с измес­т­ването на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол по БНТ 2. Той под­черта, че социалис­тите ще продъл­жат да се борят против бед­ността в Бъл­гария.

Митин­гът бе поз­д­равен и от вицеп­резидента на КНСБ Чав­дар Хрис­тов, който под­черта, че близо 300 хиляд­ната член­ска масса на син­диката е активен съюз­ник в бит­ката за социална дър­жава и социална справед­ливост. Той под­черта, че в след­ващите дни ще се проведе кон­г­ресс на КНСБ, на който ще бъдат дис­кутирани най-острите социяални проб­леми на работещите хора в Бъл­гария.

Поз­д­равявам ви с Деня на труда и меж­дународ­ната работ­ническа солидар­ност!”. Така започна словото на лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова пред многохиляд­ното множес­тво от социалисти. В речта Нинова заяви: Преди 131 години, 300 000 работ­ници слагат началото в Чикаго. Те стач­куват за 8 часов работен ден. Днес, след 131 години, хиляди в цял свят протес­тират в САЩ, в Европа, в Русия, и заедно с нас тук, в много градове на  Бъл­гария– искаме едно и също – по-добри условия за работа, адек­ватно зап­лащане и социална справед­ливост. Защото  131 години по-късно, проб­лемите остават нерешени и все по-големи. Днес,  в 21 век същес­т­вува нова, модерна екс­п­лоатация на труда, същес­т­вува неп­лащане на зап­лати, на осигуровки за здраве и за пен­сия, и работа в нечовешки условия. Днес много работ­ници не смеят да вдиг­нат глас, защото ще загубят и мал­кото, което получават.

Да дадем на тези хора кураж и надежда, но и да защитим тех­ните права.

БСП влезе в тази сграда - национал­ния пар­ламент, по волята на един милион бъл­гари. Няма да предадем тези хора! Пър­вата ни стъпка беше да поис­каме и вече имаме комисия, която да се занимава с некорек­т­ните работодатели, неиз­п­латили зап­лати и осигуровки. Няма да спрем до тук, продъл­жаваме с нашите искания — за увеличение на минимал­ната работна зап­лата, за преиз­чис­ляване на пен­сиите, за справед­ливи доходи, за борба срещу монополи и срещу сивата икономика, за защита на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво и бъл­гар­с­кото земеделие. Не бива да спираме до тук, защото тези нес­п­равед­ливости са след­с­т­вие. Истин­с­ката причина е същес­т­вуването на паралел­ната дър­жава. Онази дър­жава, в която мал­цина богатеят незаконно и без­наказано на гърба на народа си. Онази дър­жава, в която този, който се труди, не получава зас­луженото, а се дава път на онези, които крадат и богатеят на наш гръб. На тези нес­п­равед­ливости ние трябва да сложим край.  Опит­ват се да ни спират. Знаете, опитаха се да ни заг­лушат, като премах­наха блиц-контрола в пар­ламента, като премах­наха прякото излъч­ване на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол.  Опит­ват се да ни купят с пос­тове, с власт. Няма да се под­дадем, защото нашата цел не е за един ден, не е за да се уредим ние и нашите близки. Това е битка  за дълъг път, срещу крещящата нес­п­равед­ливост, че ако си роден беден —  ще умреш средно десет години по-рано от другите. Че ако си човек от  село — не можеш да се лекуваш, че ако си дете на работ­ници– е по– трудно да влезеш в универ­ситет. Нес­п­равед­ливостта, ако си жена — да получаваш по-малко зап­лащане от мъжете или ако си млад - да не можеш да си намериш работа и да си купиш  дом. Това е нашият път, нашата политика и нашата битка.  

Ако си един от тези бъл­гари, които днес живеят трудно, ако си един от тези бъл­гари, които днес не могат да си плащат смет­ките, ако имаш работа, но се притес­няваш дали утре ще я имаш, ако имаш дом, но не можеш да го под­дър­жаш, ако се притес­няваш за своята сигур­ност и сигур­ността на семейс­т­вото и на децата си, искам да се обърна към теб: Не се предавай! Имаш съмиш­леник. Имаш защит­ник! Ние, бъл­гар­с­ките социалисти  ще нап­равим всичко по силите си, за да ти помог­нем да имаш кон­т­рол над живота ти, за да получиш това, което зас­лужаваш заради труда си, таланта си и заради качес­т­вата си. Когато взимаме големите решения, няма да се съоб­разяваме със сил­ните, а с теб. Когато внасяме новите закони, няма да го правим заради могъщите, а заради теб. Ще се водим не от интересите на мал­цината привилигировани, а от твоите, защото ние,

бъл­гар­с­ките социалисти, имаме мисия и тя има едно име– справед­ливост!

С нашата сила и с нашата воля, ще я пос­тиг­нем. Знам, че много от вас са обез­верени, знам, че животът ви е труден и не каз­вам, че ще ни е лесно. Но важ­ното е — верни на идеите си и въп­реки обс­тоятел­с­т­вата, да продъл­жаваме нап­ред. Така ще успеем и ще пос­тиг­нем онази Бъл­гария, за която меч­таем – солидарна, справед­лива и свободна”, завърши лидер­ката на БСП, която бе изп­ратена с аплодис­менти от митинга.

Левицата ще защити свобод­ното слово

След това шес­т­вието се отп­рави към Борисовата градина, където по традиция бе отбелязан и праз­никът на в. „Дума” и левия печат. Праз­нен­с­т­вото бе отк­рито от депутата от БСП и член на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията Иван Чен­чев, а речи произ­несоха Алек­сан­дър Симов – народен пред­с­тавител и жур­налист от в. „Дума” и Теофан Гер­манов – главен редак­тор на ЗЕМЯ. Алек­сан­дър Симов говори за медий­ната цен­зура и фал­шивия дневен ред, който управ­ляващите налагат явно или прик­рито, припомни за това, че социал­ните теми на прак­тика отсъс­т­ват от новините в зависимите от властта медии. Той заяви, че нас­коро излез­лият док­лад, спон­сориран от „Америка за Бъл­гария”, който приравни всяко раз­лично мнение към „антидемок­ратична пропаганда” е отк­рит призив за цен­зура. „В други времена тези „умни и красиви”, които иначе от сут­рин до вечер говорят за демок­рация, щяха да градят кон­ц­лагери и да горят книги”, категоричен бе жур­налис­тът.

От името на ЗЕМЯ, в. „Русия днес– Рос­сия сегодня” и изданието „Китай днес” Теофан Гер­манов изрази благодар­ност към вер­ните читатели за тях­ното приятел­с­тво, за тех­ните критики и препоръки, за това, че приемат с въл­нение лявото и социал­ното слово. „Това е словото на Ботев, на Благоев и Кир­ков, на Смир­нен­ски и Вап­царов, на Валери Пет­ров, на Стефан Продев и Коста Анд­реев. Това слово е неп­реходно”. Теофан Гер­манов под­черта, че докато управ­ляващите си купуват медиен ком­форт с парите от Европейс­кия съюз, лявата преса защитава каузите на бед­ните, на без­работ­ните, на работещите бедни, на социално слабите, на пен­сионерите. „Това е свобод­ното слово, то е слово на истината”, под­черта глав­ният редак­тор на ЗЕМЯ. Праз­нен­с­т­вото завърши с кон­церт на популярни бъл­гар­ски изпъл­нители.

Да се спазва кон­с­титуцията, която повелява да градим социална дър­жава

1 май е важен заради условията на труд в Бъл­гария и начинът, по който процедират бъл­гар­с­ката олигар­хия и чуж­дес­т­ран­ният капитал с работ­ниците в страната ни. Това заяви в ефира на БНР народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” и член на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Валери Жаб­лянов, съоб­щиха от прес­цен­търа на Национал­ния съвет на БСП. Той допълни, че днеш­ният ден е показателен и за проб­лемите на Бъл­гария в пос­лед­ните години – проваленото произ­вод­с­тво, нис­ките зап­лати за труд, което е основна причина и за демог­раф­с­ката криза.

Валери Жаб­лянов обясни, че не случайно левицата е пов­диг­нала въп­роса с модер­ното роб­с­тво. „Трябва да се спазва Кон­с­титуцията, където пише, че Бъл­гария е социална дър­жава”, категоричен бе той. По думите му БСП пос­тавя въп­роса и за общо минимално зап­лащане на работ­ниците в ЕС. „Не е нор­мално бъл­гар­с­ките работ­ници за един и същи труд — едни пари в Авс­т­рия и други в Бъл­гария, в рам­ките на една и съща ком­пания”, заяви зам.-председателят на Народ­ното съб­рание. Той попита какъв е аргумен­тът да имаме общ пазар в ЕС на стоки и услуги и само цената на труда да бъде локална.

Жаб­лянов под­черта, че в Бъл­гария има много нарушения на правата на труда — работи се по 1214 часа, работи се на няколко места, не се изп­лащат зап­лати. „БСП има голяма кауза пред себе си, заедно с работодателите със социално самосъз­нание – да се опита да промени сегаш­ната сис­тема на отношения на труд, инвес­тиции и пропор­циите в икономиката в Бъл­гария. Пред­лагаме нов икономически модел, за да се променят и социал­ните отношения”, каза той и допълни, че само така ще задър­жим бъл­гар­с­ките работ­ници в Бъл­гария. Народ­ният пред­с­тавител под­черта, че трудещите се трябва да съберат сили, да повяр­ват, че БСП може да нап­рави реална промяна за тях и да я под­к­репят на след­ващите избори. 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие