Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: През първите 100 дни показахме почтеност и отговорност

Вицепрезидентът: През първите 100 дни показахме почтеност и отговорност

Вицепрезидентът: През първите 100 дни показахме почтеност и отговорност

В България може да се прави и друг тип политика, без да се изявяваш за сметка на “врага“, категорична е Илияна Йотова

Поч­теност и отговор­ност. С тези две думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова охарак­теризира пър­вите 100 дни от встъп­ването в президен­т­с­ката инс­титуция на екипа Румен Радев-Илияна Йотова. „Не сме изменили на сан­тиметър от обещаното“, комен­тира Йотова в ефира на Би Ти Ви. На въп­рос как би реагирала, ако Румен Радев се отдели от идеите на левицата в след­ващите месеци, Йотова отговори: “Румен Радев е президент на Бъл­гария, какво значи идеите на левицата“. По думите й в пър­вите 100 дни президен­т­с­ката двойка е раз­била много митове. Запитана за отношенията и диалога й с президента Румен Радев, на фона на отношенията на предиш­ната президен­т­ска двойка — Росен Плевнелиев-Маргарита Попова, тя заяви: “Диалогът е съв­сем нор­мален“. “Моят и на гос­подин Радев стремеж е да покажем, че в Бъл­гария може да се прави и друга политика — да не се изявяваш за сметка на “врага“. Ние си вър­шим работата, най-добрата оценка ще дават тези, които гледат отс­т­рани“, каза Йотова и добави, че е амбицирана у нас да се наложи съв­сем нов начин за правене на политика за бъл­гарите, които не живеят на територията на страната. “Бъл­гар­с­кото граж­дан­с­тво е не просто един документ, който да се дава без­раз­борно. Бъл­гария има своите отговор­ности не само към вът­реш­ните си инс­титуции. Не съм сама в тази битка, въп­росът зависи от поне още 45 инс­титуции“, каза Йотова. Тя раз­каза също така, че е имала срещи с Асоциацията на бъл­гар­с­ките училища в чуж­бина и пред­с­тавители на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката (МОН). „Бъл­гар­с­кият език да е матуритетен, да носи точки за младите хора — кул­турен живот, под­дър­жане на самосъз­нание. Хубаво нещо са традициите, но не са дос­татъчни“, каза Йотова. За наредба 208, предос­тавяща въз­мож­ности за миг­ран­тите, които имат статут, Йотова обясни, че от БСП са имали претен­ции не към тази наред­бата, а в начина на ней­ното приемане. „Това е мър­т­вороден документ, който не работи — дър­жавата си изми ръцете и хвърли отговор­ността на мес­т­ната власт“, каза Йотова. За случая в Елин Пелин, където сирийско семейс­тво, което има статут на бежанци, е трудно прието от мес­т­ното население, вицеп­резиден­тът комен­тира, че когато хората нямат дос­татъчно инфор­мация, естес­т­вено е да се страхуват.

Йотова е категорична, че проб­лемът с нас­таняването на миг­ран­тите само в Бъл­гария е прех­вър­лен изцяло върху мес­т­ната власт. „В Европа има задъл­жения към изпъл­нител­ната власт — дър­жавата е отговорна за подобни случаи. Още е в сила Женев­с­ката кон­вен­ция — когато имаш статут на бежанец, ти имаш права“, добави тя. „Когато получат статут на бежанци, те имат права, важ­ното е да не са в ущърб на бъл­гар­с­ките граж­дани. Демок­ратична дър­жава сме, която не работи с укази, а работи със закони“, комен­тира Илияна Йотова.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие