Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: През първите 100 дни показахме почтеност и отговорност

Вицепрезидентът: През първите 100 дни показахме почтеност и отговорност

Вицепрезидентът: През първите 100 дни показахме почтеност и отговорност

В България може да се прави и друг тип политика, без да се изявяваш за сметка на “врага“, категорична е Илияна Йотова

Поч­теност и отговор­ност. С тези две думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова охарак­теризира пър­вите 100 дни от встъп­ването в президен­т­с­ката инс­титуция на екипа Румен Радев-Илияна Йотова. „Не сме изменили на сан­тиметър от обещаното“, комен­тира Йотова в ефира на Би Ти Ви. На въп­рос как би реагирала, ако Румен Радев се отдели от идеите на левицата в след­ващите месеци, Йотова отговори: “Румен Радев е президент на Бъл­гария, какво значи идеите на левицата“. По думите й в пър­вите 100 дни президен­т­с­ката двойка е раз­била много митове. Запитана за отношенията и диалога й с президента Румен Радев, на фона на отношенията на предиш­ната президен­т­ска двойка — Росен Плевнелиев-Маргарита Попова, тя заяви: “Диалогът е съв­сем нор­мален“. “Моят и на гос­подин Радев стремеж е да покажем, че в Бъл­гария може да се прави и друга политика — да не се изявяваш за сметка на “врага“. Ние си вър­шим работата, най-добрата оценка ще дават тези, които гледат отс­т­рани“, каза Йотова и добави, че е амбицирана у нас да се наложи съв­сем нов начин за правене на политика за бъл­гарите, които не живеят на територията на страната. “Бъл­гар­с­кото граж­дан­с­тво е не просто един документ, който да се дава без­раз­борно. Бъл­гария има своите отговор­ности не само към вът­реш­ните си инс­титуции. Не съм сама в тази битка, въп­росът зависи от поне още 45 инс­титуции“, каза Йотова. Тя раз­каза също така, че е имала срещи с Асоциацията на бъл­гар­с­ките училища в чуж­бина и пред­с­тавители на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката (МОН). „Бъл­гар­с­кият език да е матуритетен, да носи точки за младите хора — кул­турен живот, под­дър­жане на самосъз­нание. Хубаво нещо са традициите, но не са дос­татъчни“, каза Йотова. За наредба 208, предос­тавяща въз­мож­ности за миг­ран­тите, които имат статут, Йотова обясни, че от БСП са имали претен­ции не към тази наред­бата, а в начина на ней­ното приемане. „Това е мър­т­вороден документ, който не работи — дър­жавата си изми ръцете и хвърли отговор­ността на мес­т­ната власт“, каза Йотова. За случая в Елин Пелин, където сирийско семейс­тво, което има статут на бежанци, е трудно прието от мес­т­ното население, вицеп­резиден­тът комен­тира, че когато хората нямат дос­татъчно инфор­мация, естес­т­вено е да се страхуват.

Йотова е категорична, че проб­лемът с нас­таняването на миг­ран­тите само в Бъл­гария е прех­вър­лен изцяло върху мес­т­ната власт. „В Европа има задъл­жения към изпъл­нител­ната власт — дър­жавата е отговорна за подобни случаи. Още е в сила Женев­с­ката кон­вен­ция — когато имаш статут на бежанец, ти имаш права“, добави тя. „Когато получат статут на бежанци, те имат права, важ­ното е да не са в ущърб на бъл­гар­с­ките граж­дани. Демок­ратична дър­жава сме, която не работи с укази, а работи със закони“, комен­тира Илияна Йотова.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие