Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 151, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бившият зам.-министър на външните работи Ангеличин - официално подсъдим

Бившият зам.-министър на външните работи Ангеличин - официално подсъдим

Бившият зам.-министър на външните работи Ангеличин - официално подсъдим

Заместникът на Митов компрометирал обществена поръчка и облагодетелствал търговско дружество с 429 422 евро, смята прокуратурата

Обвинителен акт срещу Христо Ангеличин — бивш зам.-министър на вън­ш­ните работи в кабинета „Борисов“ 2, за прес­тъп­ление по служба, беше внесен от СГП, спец­з­вено “Антикоруп­ция“, в съда. По този начин замес­т­никът на Даниел Митов е официално под­съдим. Ангеличин е обвинен в това, че в периода от 17 ноем­ври 2016 г. до 05 декем­ври 2016 г. в София, като длъж­нос­тно лице заемащо отговорно служебно положение — замес­т­ник минис­тър на вън­ш­ните работи, нарушава служеб­ните си задъл­жения с цел да набави за “Б.“ ООД облага и от това са могли да нас­тъпят вреди за МВнР в раз­мер на 429 422 евро — 839 876,43 лв. Според след­с­т­вието Ангеличин е нарушил прин­ципите на рав­нопос­тавеност и недопус­кане на дис­к­риминация, свободна кон­курен­ция, пропор­ционал­ност, пуб­лич­ност и проз­рач­ност от страна на МВнР като пуб­личен въз­ложител на общес­т­вени поръчки. Във връзка с пред­с­тоящото пред­седател­с­тво на Бъл­гария в Съвета на Европейс­кия съюз, от МВнР бил изгот­вен “План за под­готовка на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на съвета на ЕС през 2018 г.“. Според този план под­мяната на цен­т­ралите тряб­вало да бъде извър­шена през 2017 г., след изпъл­нение на общес­т­вена поръчка. Необ­ходимата сума за под­мяната на телефон­ните цен­т­рали била над определения от ЗОП праг, което е налагало провеж­дане на отк­рита процедура. Вместо това, а и в нарушение на заб­раната за раз­деляне на общес­т­вените поръчки, не е била проведена общес­т­вена поръчка. Ангеличин раз­поредил на ръководителите на 12 зад­г­ранични пред­с­тавител­с­тва ПП — Брюк­сел, ЗП — Брюк­сел, ПП — Женева, посол­с­тва — Париж, Рим, Виена, Бер­лин, Брюк­сел, Вар­шава, Сток­холм, Анкара и ГК Истан­бул, да зап­латят незабавно на посочено от него тър­гов­ско дружес­тво “Б“ ЕООД общо сумата от 429 422 евро — 839 876,43 лв., за закупуване на телефонни цен­т­рали, с които дружес­т­вото не е раз­полагало и не е могло да дос­тави, поради липса на сер­тификат. Целта на Ангеличин е била да се облагодетел­с­тва дружес­т­вото с 429 422 евро.

България

Икономика

Loading...

Култура

Оливия Нютън-Джон - символ на триумфа, почина на 73 г.

Оливия Нютън-Джон, супер­з­вез­дата, носителка на наг­ради “Грами“, която триум­фира на върха на поп, кън­три и денс класациите с хитове като “Phy…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ФБР претърси дома на Тръмп

ФБР претърси дома на Тръмп

Бившият президент обяви, че е обект на политическа репресия

Служители на ФБР претър­сиха дома на бив­шия президент Доналд Тръмп във Флорида, съ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

6,5 млн. тона жито в хамбарите

6,5 млн. тона жито в хамбарите

Служеб­ният агроминис­тър Явор Гечев няма да заб­ранява вносът на украин­ско зърно,но ще иска то да не се смесва с бъл­гар­с­кото, защото нашето е …

Прочети още:

Loading...