Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Разследват неизгодна сделка за компютърен томограф в пловдивския онкоцентър

Разследват неизгодна сделка за компютърен томограф в пловдивския онкоцентър

Вър­хов­ната касационна прокуратура е образувала досъдебно произ­вод­с­тво срещу длъж­нос­тни лица от “Ком­п­лек­сен онкологичен цен­тър — Плов­див“ ЕООД за съз­нателно сключ­ване на неиз­годна сделка, съоб­щиха от дър­жав­ното обвинение. Според раз­с­лед­ващите от сдел­ката са нас­тъпили щети за дружес­т­вото в раз­мер на повече от 500 000 лв. и случаят е особено тежък. От прокуратурата пояс­няват, че пред­мет на сдел­ката е дос­тавка, мон­таж и въвеж­дане в екс­п­лоатация на 32-срезов ком­пютърен томог­раф за нуж­дите на онкоцен­търа на стой­ност 950 000 лева. В сиг­нала до прокуратурата са изложени данни за злоупот­реби при закупуването на томог­рафа. Провер­ката по случая е извър­шена лично от прокурор от ВКП и от ДАНС. От дър­жав­ното обвинение пояс­няват, че с пос­танов­ление на глав­ния прокурор е раз­поредено наказател­ното произ­вод­с­тво да се проведе под ръковод­с­т­вото на Специализираното звено “Антикоруп­ция“ — Софийски град­ски съд, за да се пос­тигне по-пълно, всес­т­ранно и обек­тивно раз­с­лед­ване.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие