Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: БСП ще бъде последователна към хората и категорична алтернатива

Нинова: БСП ще бъде последователна към хората и категорична алтернатива

Националният съвет на социалистите прие вчера промени в Изпълнителното бюро

Вчера се проведе заседание на Национал­ния съвет на БСП, на което бяха раз­г­ледани организационни въп­роси, а в началото пред­седател­ката на пар­тията Кор­нелия нинова нап­рави анализ на актуал­ната политическа обс­тановка. В началото на док­лада си тя припомни, че правител­с­тво „Борисов-1“ беше изб­рано през юли 2009 година със 162 гласа „за“ и 77 „против”. „Борисов-2“, изб­рано през ноем­ври 2014 г. със 136 гласа „за” и 97 „против”. Кабинет „Борисов-3“, изб­ран през май 2017 със 133 гласа „за” и 100 „против”. Тези числа показ­ват, че въп­реки подаваните оставки и отново спечел­ване на изборите пар­ламен­тар­ната под­к­репа за политиките на ГЕРБ намалява, а вотът „против” се увеличава, припомни Нинова. Според нея сериоз­ната отлика на сегаш­ния кабинет, спрямо пред­ход­ните, е включ­ването на националис­тически пар­тии в със­тава му: „Бих искала да припомня, че когато „Атака“ под­к­репяше отделни решения на правител­с­тво на БСП, но без да е включена в със­тава му, това беше пред­с­тавено от пар­тия ГЕРБ като огромен проб­лем и отс­тъп­ление от демок­ратични прин­ципи. В предиз­бор­ната кам­пания за пар­ламен­тарни избори през 2017 г., пред­с­тавители на ЕНП – политичес­кото семейс­тво на ГЕРБ, определиха БСП като популис­тка пар­тия и призоваха бъл­гар­с­ките граж­дани да не ни допус­кат във властта. Защитата на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво и отказа да под­к­репим споразумението с Канада – СЕТА, беше определено като антиев­ропейска политика. ГЕРБ умело изпол­з­ваха този момент и внушиха, че БСП ще отк­лони Бъл­гария от европейс­кия й път. Днес те официално си пар­т­нират с пар­тии, които призоваваха за излизане от ЕС и НАТО, за изгон­ване на чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори, за прек­ратяване същес­т­вуването на бази на НАТО в Бъл­гария и днес ЕНП приема това без­резер­вно. Тези двойни стан­дарти показ­ват само едно – не са важни прин­ципите на демок­рация и европейс­ките цен­ности, важна е един­с­т­вено властта.

Нинова е категорична, че в името на властта ГЕРБ и „Обединени пат­риоти“ се отказаха от предиз­бор­ните си обещания: „Няма друго правител­с­тво, което тол­кова бързо – по-малко от месец след изборите, да е под­менило вота на бъл­гар­с­ките граж­дани, които са гласували за тях. По най-наболелите въп­роси – бед­ност и доходи: ОП се отказаха от най-важното обещание – минимална пен­сия 300 лева и преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Т.е. 2 милиона и 200 хиляди души останаха излъгани. Коруп­ция и прес­тъп­ност – нелогично съдеб­ната реформа се приши към Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи, може би защото управ­ляващите гледат на нея като на ПР пред вън­ш­ните ни пар­т­ньори, а не като усилие за справед­ливост спрямо бъл­гар­с­ките граж­дани. И ГЕРБ, и ОП се отказаха от предиз­бор­ното обещание във всяко населено място да има полицай и със­тавът на МВР да се увеличи с 1000 души, което се очак­ваше с нетър­пение от всички служители. В петък минис­търът на вът­реш­ните работи обяви, че това няма да се случи. Т.е. излъгаха приб­лизително 40 000 служители в МВР, че ще ги под­к­репят с нов със­тав и хората, живеещи в над 5 000 населени места, изложени ежед­невно на посегател­с­тва срещу тях и имущес­т­вото им”, заяви в речта си Кор­нелия Нинова.

Тя припомни също така, че ГЕРБ, и ОП се отказаха от увеличаване със­тава на Минис­тер­с­тво на отб­раната с 6 000 души и под­сил­ване охраната на границите. Т.е. излъгаха служителите на Минис­тер­с­тво на отб­раната, че ще под­силят работата с нови екипи и онези бъл­гари, които са ги под­к­репили и заради това.

Същият отказ от поети към общес­т­вото ангажименти тя отбеляза и в областта на демог­рафията: ГЕРБ се отказаха да изпъл­нят ангажимента дър­жавата да осигури всички процедури инвитро на двойки с реп­родук­тивни проб­леми. „Още по-интересно е обаче, че правител­с­т­вото припозна мярка, пред­ложена от нас в предиз­бор­ната кам­пания и определена от тях тогава като популис­тка и невъз­можна – става въп­рос за без­лих­вени кредити на млади семейс­тва. Ако го изпъл­нят би било чудесно, но се съм­нявам”, бе категорична лидер­ката на опозицията.

Тя допълни, че вместо парите от саниране, както обещаха ОП, да отидат за пен­сии, това не само няма да се случи, но парите за саниране ще се увеличат за сметка обаче на хората, които трябва да го съфинан­сират със соб­с­т­вени сред­с­тва.

Приоритетите образование и здравеопаз­ване на ГЕРБ и ОП се видоиз­мениха неуз­наваемо до закон за веч­ните кон­цесии (извън задъл­жител­ната европейска дирек­тива) и закон за удъл­жаване срока за строител­с­тво върху земедел­ски земи, променили своето пред­наз­начение”, заяви Нинова. Тя допълни: „На 25 март – прек­ратяване на всички грабител­ски кон­цесии. На 27 март – удъл­жаване срока на кон­цесиите и прев­ръщането им дефакто във вечни. Катар­зис в името на народа или в името на властта и ней­ната упот­реба за лични цели?! Това отс­тъп­ление беше завоалирано със спиране на приватизацията. Коя приватизация? На останалите 2% дър­жавна соб­с­т­веност ли? Внушението „понеже сме отговорни към дър­жав­ната соб­с­т­веност, спираме приватизацията” тряб­ваше да скрие истин­с­ките им дейс­т­вия за отдаване на вечна кон­цесия на природни богат­с­тва.

Според нея целта на внасянето от ГЕРБ на проект за мажоритарна изборна сис­тема, е да се хвърли прах в очите на хората, но не и да се реализира волята на 2 милиона души.

Нинова бе категорична, че поради коренно раз­лич­ните ни идеи за раз­витието на Бъл­гария, поради всички тези отс­тъп­ления от предиз­борни ангажименти, под­мяна на иден­тич­ност на цели пар­тии в управ­ляващото мнозин­с­тво, раз­рушаване на основни прин­ципи за раз­деление и кон­т­рол на влас­тите в пар­ламен­тар­ната репуб­лика, БСП за Бъл­гария е опозиция и алтер­натива.

Тя припомни и пър­вите законодателни инициативи на БСП: закон за преиз­чис­ляване на всички пен­сии, промени в ГПК, които спират злоупот­ребите от час­т­ните съдебни изпъл­нители и защитават правата и имущес­т­вото на граж­даните. „Внесохме решение за комисия, която да отс­т­рани проб­лемите с неиз­п­латени зап­лати и осигуровки и нарушаване трудовите права на работещите. Ще внесем закона за храните в защита на бъл­гар­с­кия произ­водител, закона за въз­рас­т­ните хора, закона за дър­жав­ните и общин­ски пред­п­риятия, закон за младежта, социален пакет за ком­пен­сиране на енер­гийно слабите от увеличението на цените, промени в закона за образованието и други. „Заявихме, че пред­с­тав­ляваме работещите, че ще защитим граж­даните от монополите, че ще нап­равим всичко по силите си да се увеличат доходите им и го правим”, обяви лидер­ката на левицата и допълни: „Нашите обещания стават реални дейс­т­вия за раз­лика от политичес­ките ни опоненти, чиито предиз­борни ангажименти се оказаха красиви думи, заб­равени на другия ден след изборите. Основ­ната ни задача е да сме активна, ясна и аргумен­тирана опозиция. Пос­ледователни към хората, които ни под­к­репиха и категорична алтер­натива. Един милион бъл­гари са с нас. Вероятно и други разочаровани от предател­с­т­вото на пат­риотите и ГЕРБ ще потър­сят друг избор. Да нап­равим всичко по силите си с работата си да ги убедим, че ние сме този избор”.

КАРЕ:

Осем пъти повече сред­с­тва за обучение на млади кадри

Национал­ният съвет на БСП прие бюджета на пар­тията до края на годината. За първи път в БСП се съз­дава Фонд за политически инициативи. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Национал­ния съвет на БСП. Осем пъти се увеличава сумата за образование на младите кадри, с акцент професионал­ната им и пар­тийна под­готовка за мес­тна, законодателна и изпъл­нителна власт.

Миналата година, по искане на пред­седателя на БСП, бяха увеличени двойно сред­с­т­вата за струк­турите по места. Пар­ламен­тар­ната група ще дари повече сред­с­тва в срав­нение с миналата година, които се изпол­з­ват за под­помагане на благот­ворителни инициативи, както и на крайно нуж­даещи се.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...