Обвинение за шефа на Онкологията в София, ощетил болницата с 2 млн. лв.

Прокуратурата пов­дигна обвинение за без­с­топан­с­т­веност на дирек­тора на Специализираната бол­ница за активно лечение по онкология.

Според раз­с­лед­ването в периода 20132015 г. под ръковод­с­т­вото на Ангелов са били купувани лекар­с­тва на цени много по-високи от най-ниските договорени в една процедура. Прокуратурата твърди, че Вален­тин Ангелов е ощетил бол­ницата с почти 2 млн. лв.

Установено е, че са зап­лащани дос­тавки на лекар­с­т­вени продукти, отпад­нали от позитив­ния лекар­с­т­вен списък. Също така са зап­лащани и лекар­с­т­вени продукти на цена, по-висока от предел­ната, посочена в позитив­ния лекар­с­т­вен списък, и от реим­бур­с­ната, зап­лащана от НЗОК.

Според прокуратурата бол­ницата е плащала и за лекар­с­тва с изтекъл срок на год­ност.

Раз­с­лед­ването е започ­нало още през 2015 г. по сиг­нал на ДАНС. До момента са раз­питани 80 свидетели.

Вален­тин Ангелов е с мярка за неот­к­лонение „под­писка”.

Напълно е въз­можно да бъдат съб­рани доказател­с­тва и срещу други длъж­нос­тни лица, допъл­ват от прокуратурата.