Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът след КСНС: Удовлетворен съм от конструктивния дух

Президентът след КСНС: Удовлетворен съм от конструктивния дух

Президентът след КСНС: Удовлетворен съм от конструктивния дух

Премиерът Бойко Борисов отрече за конфликт с държавния глава

Удов­лет­ворен съм от факта, че всички учас­т­ници в КСНС се отнесоха изк­лючително отговорно и кон­с­т­рук­тивно. Това каза президен­тът Румен Радев в свое изяв­ление след заседанието на Кон­сул­татив­ния съвет по национална сигур­ност (КСНС), предаде „Фокус“. „Днес се проведе пър­вият КСНС. Удов­лет­ворен съм от факта, че в учас­т­ници се отнесоха изк­лючително отговорно и кон­с­т­рук­тивно. Бяха изнесени важни док­лади. Обединихме се колко схващането, че съв­ремен­ната среда за сигур­ност е изк­лючително динамична, наситена с неп­рекъс­нато изменящи се предиз­викател­с­тва. Удов­лет­ворен съм от факта, че всички се обединихме около издигането като основен приоритет лич­ният със­тав от сек­тор “Сигур­ност“, необ­ходимите мерки за дооком­п­лек­товане, кад­рово и професионално раз­витие. Обединихме се, че проек­тите трябва да имат своята ускорена реализация. Решенията, които взехме за пред­ложения до изпъл­нител­ната и законодател­ната власт се съдър­жат в 4 основни точки, обяви дър­жав­ният глава: “Пър­вата точка е актуализация и усъвър­шен­с­т­ване до края на 2017 г на Стратегията за национална сигур­ност, която вече не съот­вет­с­тва на съв­ремен­ната среда за сигур­ност, а тя е основополагащият документ, върху който се градят способ­нос­тите на сек­тора. Също така – актуализация и усъвър­шен­с­т­ване на нор­матив­ната уредба, рег­ламен­тираща уст­ройс­т­вото и фун­к­ционирането на сис­темата за национална сигур­ност и включената в нея национални органи и струк­тури“, заяви президен­тът Радев. По думите му учас­т­ниците в КСНС са се обединили около схващането за необ­ходимостта от хар­монично раз­витие на всички елементи от сис­темата за национална сигур­ност. „Необ­ходима е актуализация и усъвър­шен­с­т­ване на нор­матив­ната уредба, недопус­каща вън­шна намеса във вът­реш­нополитичес­кия живот на страната“, заяви Радев. „Втора точка от пред­ложенията – анализ и пред­ложения на интег­рирано раз­витие на сек­тор „Сигур­ност“ и раз­п­ределение на ресур­сите по отдел­ните дър­жавни органи и струк­тури за след­ващите 5 години. Този анализ трябва да бъде извър­шен до 20 юни тази година. От изк­лючителна важ­ност е да сложим всички ресурси на масата, да преценим дефицита от способ­ности и да нап­равим ефек­тивно раз­п­ределение на ресур­сите по отдел­ните елементи от сис­темата за национална сигур­ност“, под­черта още той. По думите му трябва да бъде нап­равен и анализ на необ­ходимостта от учас­тието на бъл­гар­с­ката индус­т­рия в раз­витието на сек­тора. „Нашата индус­т­рия в никакъв случай не трябва да остава изолирана от тези раз­ходи, които ще се извър­ш­ват за отб­рана“, комен­тира още дър­жав­ният глава. Той отбеляза, че трета точка включва попъл­ване на недос­тига на личен със­тав в сек­тор „Сигур­ност“, а чет­върта – раз­работ­ване на национален план за дос­тигане национален план дос­тигане на 2% от БВП за целите на отб­раната до 2024-та година. 

Освен вън­шни зап­лахи за дър­жавата, имаме много сериозни вът­решни проб­леми, не е прием­ливо, че МС не спомена и дума за тях”. Това каза пред жур­налисти лидерът на БСП Кор­нелия Нинова след заседанието на Кон­сул­татив­ния съвет. Тя поясни, че е пос­тавила този проб­лем вътре и е получила уверение от президента Румен Радев, че след­ващият КСНС ще бъде и по такива въп­роси. „Стратегията за национална сигур­ност, приета от 2011 г. трябва да бъде актуализирана, решихме днес. Тази актуализация трябва да бъде внесена в Минис­тер­ски съвет в пар­ламента. Там да я обсъдим и приемем“, каза лидерът на БСП. Тя посочи, че във връзка с нея иска да изрази някои резерви. „В тази стратегия за национална сигур­ност освен вън­ш­ните зап­лахи много детайлно са раз­работени и зап­лахите вътре в страната за сигур­ността, като кон­т­рабанда, влошаване на здравеопаз­ване, нег­рамот­ност и влошаване в образовател­ната сис­тема, битова прес­тъп­ност и т.н. 

За мое съжаление днес МС и раз­лич­ните минис­три не споменаха и дума по тези въп­роси, нямаше и никакви комен­тари в док­ладите, които ни под­несоха по тези въп­роси, което за мен е пропуск“, комен­тира Кор­нелия Нинова. 

Няма никакъв кон­ф­ликт между мен и президента Румен Радев за модер­низацията на въоръжените сили и изс­т­ребителите. Това каза пред жур­налисти министър-председателят Бойко Борисов. „По тази тема много ясно, точно и даже и аз съм офицер и съм завър­шил такова училище. Мога да споря много за кой е май­ката или царицата на боя. Това е пехотата“, посочи премиерът и под­черта, че във всички военни док­т­рини пише, че където не мине пехота, няма спечелена война. „Нищо не отменям. 2024 г. е край­ният срок, в който трябва да се пос­тигне 2% от БВП. Освен това, това са тър­гов­ски преговори, дали да са тан­кове, дали да е тран­с­пор­тьори, дали е за кораби, няма значение. Фир­мите, които ги произ­веж­дат в света са няколко дър­жави. Те печелят много големи пари от тях. Има дър­жави, които пос­тиг­нали до 1520 години раз­с­роч­ване на внос­ките на даден самолет, кораб или машина. Ние нямаме никакъв спор с президента, че тряб­ват нови самолети, тан­кове и всичко останало“, каза Борисов.

Служ­бите не са пред­с­тавяли инфор­мация колко служители на тур­с­кото минис­тер­с­тво на религията работят тук, пар­ламен­тът ще приеме Закон за вероиз­поведанията, комен­тира Борисов. На въп­рос дали служ­бите са пред­с­тавили док­лад за актуализирана инфор­мация колко служители на тур­с­кото минис­тер­с­тво на религията работят на територията на Бъл­гария, Борисов отговори, че няма такъв документ. По думите му е правилно дър­жавата да нап­рави така, че да може да обучава религиозни дейци, както Семинарията обучава бъл­гар­ски духов­ници.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...