БСП поиска оставката на вътрешния министър Валентин Радев

БСП поиска оставката на вътрешния министър Валентин Радев

БСП призова премиера Бойко Борисов да поиска остав­ката на минис­търа на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, защото в противен случай това ще се случи под общес­т­вен натиск. “Минис­търът на вът­реш­ните работи смути общес­т­вото. Този човек е зап­лаха за демок­рацията“, категоричен бе по време на брифинг в Народ­ното съб­рание народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Красимир Янков. Левицата е смутена от поведението и изказ­ванията на шефа на МВР. “Минис­търът трябва да е гарант за правата на граж­даните. Провер­ките на “Пътна полиция“ няма да се отнасят само за шофьорите, но и за път­ниците. Това е полицей­щина “, под­черта Янков и добави, че с това се цели оказ­ване на политически натиск върху граж­даните. Социалис­тите са гневни и на изказ­ването на вът­реш­ния минис­тър, че кол­кото повече ни следят и слушат, тол­кова по-добре. „В момента призоваваме министър-председателя, преди да има срив във сис­темата и преди да има дос­татъчно силен общес­т­вен натиск, да изиска остав­ката. Вероятно ще имаме пос­лед­ващи дейс­т­вия“, добави Красимир Янков. Според социалиста отс­т­раняването на Вален­тин Радев вече не е нужно само, за да фун­к­ционира нор­мално МВР, а защото позиции му не съот­вет­с­т­ват на заемания от него пост. Според депутата от БСП пред­с­тавите на минис­търа за ред и закон­ност не корес­пон­дират с кон­к­ретни законови правомощия. „Не за първи път ГЕРБ се опитва чрез свои кадри или с безумни имп­ровизации на законот­вор­чес­тво да придобие инс­т­румент за натиск върху граж­дани и юридически лица“, поясни Красимир Янков. Зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев също остро раз­к­ритикува вът­реш­ния минис­тър, като по думите му е смущаващо, че на Вален­тин Радев му е бил нужен повече от месец, за да раз­бере, че полицаите са недоволни и ще протес­тират. „След това, вместо да защити соб­с­т­вените си хора, той се нап­рави на нераз­б­рал тех­ните искания. След това решиха, че КАТ ще проверява всички път­ници в автомобила и тук въп­росът е какво се случва, ако спрат 49 мес­тен автобус, а ако се окаже, че някой от път­ниците има неп­латена глоба? Капак на всичко е изказ­ването от тези дни на Радев: “Кол­кото повече ни следят, слушат — законно, тол­кова по-добре, защото ще хванат лошите“, категоричен бе Доб­рев.