Прокуратурата да плати 300 000 лв. на съдия, оправдан по дело за подкуп

Прокуратурата да плати 300 000 лева на съдия Петър Сан­тиров, пос­танови Софийс­кият град­ски съд (СГС), съобщи “Правен свят“.

Обез­щетението е заради претър­пените от него неимущес­т­вени вреди от незакон­ното обвинение по делото за под­куп, по което той беше оправ­дан на три инс­тан­ции заедно с бив­шия военен минис­тър Николай Цонев и Тенчо Попов.

След като бе окон­чателно оправ­дан, Сан­тиров заведе дело срещу прокуратурата по Закона за отговор­ността на дър­жавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Процедурата бе образувана през 2016 година и искът му беше за 500 000 лева. Отделно, той води дело и срещу бив­шия следовател Петьо Пет­ров, който пък беше основен свидетел на дър­жав­ното обвинение по делото за под­куп. Сан­тиров иска от Пет­ров 100 000 лева.

Припом­няме, в началото на 2015 г. Вър­хов­ният касационен съд (ВКС) оправда окон­чателно тримата под­съдими по делото за коруп­ция, в което те бяха и зрелищно арес­тувани на 1 април 2010 г.

Освен рекор­д­ното обез­щетение за неимущес­т­вени вреди, прокуратурата е осъдена да плати на Сан­тиров и почти 40 000 лева за имущес­т­вени вреди и наз 7700 лева за адвокат­ско въз­наг­раж­дение.

Решението на СГС не е окон­чателно и може да бъде обжал­вано пред Софийс­кия апелативен съд.