Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Комисията за самолетите привиква трима бивши военни министри

Комисията за самолетите привиква трима бивши военни министри

Трима бивши минис­три на отб­раната се очаква да бъдат изс­луш­вани от времен­ната пар­ламен­тарна комисия за проуч­ване изпъл­нението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, съобщи БГНЕС. Заседанието на комисията е нас­рочено за 19 юли, сряда. Тримата бивши минис­три, които се очаква да бъдат изс­лушани, са Аню Ангелов, който бе начело на минис­тер­с­т­вото на отб­раната в периода 20102013 г., минис­търът на отб­раната в периода 20132014 г.- Ангел Най­денов и воен­ният минис­тър в пред­ния кабинет на Бойко Борисов — Николай Нен­чев, който беше начело на ведом­с­т­вото в периода 20142017 г. Припом­няме ви, че Пар­ламен­тът съз­даде времен­ната комисия по пред­ложение на Цветан Цветанов и други депутати от ГЕРБ в края на миналия месец — 28 юни 2017 г. Пред­седател стана също депутат от ГЕРБ — Емил Хрис­тов. В нея има девет­надесет народни пред­с­тавители. Според правилата й за работа, тя следва да се запоз­нае с всички факти и обс­тоятел­с­тва относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извър­шените дей­ности от длъж­нос­т­ните лица по раз­г­леж­дане на пос­тъпилите пред­ложения от страните дос­тав­чици; отговор­нос­тите по управ­лението на процеса и реда за вземане на решение за завър­ш­ване на процедурата по избор от Минис­тер­с­кия съвет.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие