Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за СЕТА

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за СЕТА

Държавният глава изпълни ключовото си предизборно обещание относно антисоциалното и обслужващо корпорациите споразумение за свободна търговия с Канада

Президен­тът Румен Радев сезира Кон­с­титуцион­ния съд с искане за задъл­жително тъл­куване на раз­поредби от Кон­с­титуцията по повод Всеоб­х­ват­ното икономическо и тър­гов­ско споразумение между Канада и Европейс­кия съюз и неговите дър­жави членки (СЕТА). Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. 

Като меж­дународен договор СЕТА е споразумение със смесен харак­тер и включва въп­роси от изк­лючител­ната ком­петен­т­ност на ЕС, от национал­ната ком­петен­т­ност на дър­жавите членки и от споделената ком­петен­т­ност между ЕС и дър­жавите членки. СЕТА засяга прак­тически всички сфери на общес­т­вения живот, което налага граж­даните и инс­титуциите да имат яснота за естес­т­вото на такива споразумения и мяс­тото им в бъл­гар­с­кия кон­с­титуционен модел. Ратифицирането на такива споразумения, които предоп­ределят раз­витието на дър­жавата в дъл­гос­рочна пер­с­пек­тива, следва да става с мак­симален кон­сен­сус. 

Искането е за тъл­куване на раз­поред­бите на Кон­с­титуцията, свър­зани с условията за ратифицирането и дейс­т­вието на такива смесени меж­дународни договори (чл. 5, ал. 4 и чл. 85, ал. 1, т. 9), учас­тието на Репуб­лика Бъл­гария в ЕС (чл. 4, ал. 3) и икономичес­кото раз­витие на дър­жавата (чл. 19 и чл. 20). 

Тъл­куването на тези раз­поредби има важно значение за национал­ната правна сис­тема и за учас­тието на Репуб­лика Бъл­гария в изг­раж­дането и раз­витието на ЕС. То ще доп­ринесе Бъл­гария да се утвърди като пред­видим пар­т­ньор в меж­дународ­ните отношения. Раз­к­риването на точ­ния смисъл на кон­с­титуцион­ните раз­поредби ще има значение и в бъдеще при сключ­ването на подобни споразумения, свър­зани с член­с­т­вото на страната ни в ЕС

Изложените съоб­ражения мотивират дър­жав­ния глава да упражни правомощието си и да сезира Кон­с­титуцион­ния съд като пазител на вър­ховен­с­т­вото на Кон­с­титуцията. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...