БСП и синдикатите единни: По-високи заплати и пенсии, по ниски ДДС за детски стоки

БСП и синдикатите единни: По-високи заплати и пенсии, по ниски ДДС за детски стоки

Обсъж­дането на пред­ложенията на БСП за бюджет 2018 започна днес със среща на пред­седателя на левицата Кор­нелия Нинова и зам.-председателя на пар­ламен­тар­ната група Жельо Бой­чев с ръковод­с­т­вото на КТ „Под­к­репа”. „В бюджета за 2018 г. залагаме приоритетно доходи, образование и сигур­ност”, заяви Нинова. Двете страни се обединиха около необ­ходимостта от увеличение на минимал­ната работна зап­лата, преиз­чис­ляване на всички пен­сии и намаляване на ДДС на дет­ски стоки. Обсъдени бяха още: механиз­мът за фор­миране на минимал­ната работна зап­лата, осигурител­ните прагове, права на работ­ници, повишаване на цени на вода, ток, акцизи и пос­ледиците от това върху домакин­с­т­вата. Под­чер­тана бе и нуж­дата от въз­с­тановяване на трис­т­ран­ния диалог, след прекъс­ването му с изказ­ването на вицеп­ремиера Симеонов за отпадане на класа за прос­лужено време. БСП изрази категорично мнение против тази идея, припом­нят от пар­тията. Вчера в цен­т­ралата на пар­тията се проведе среща с дребни земедел­ски произ­водители, които изразиха становище, че в момента суб­сидиите се получават само от големите в бранша и изразиха под­к­репа за промените, които левицата ще внесе за 2018 г. „Обещали сме в предиз­бор­ната си прог­рама промяна в начина на под­помагане на сек­тора с приоритет дребни произ­водители на месо, мляко, плодове и зелен­чуци. Ще изпъл­ним това наше обещание”, заяви Нинова. Раз­говорите за пред­лаганите от БСП промени ще продъл­жат през сеп­тем­ври със стар­тирането на новия политически сезон. Такива срещи ще бъдат проведени с екип на БАН, дирек­тори на бол­ници и училища, земедел­ски произ­водители, КНСБ, бран­шови организации, пен­сионер­ски организации и организации на хора с увреж­дания.