Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП разкри схема на роднински назначения на ГЕРБ и в Димитровград

БСП разкри схема на роднински назначения на ГЕРБ и в Димитровград

“Ще пред­п­риемем всички въз­можни мерки моделът “Доб­рев“ да бъде прек­ратен и преус­тановен. Този модел се дефор­мира сис­темата на демок­рацията в Бъл­гария. За нас темата има една-единствена политическа позиция — отх­вър­ляне на този модел, изг­раж­дан в пос­лед­ните 78 години“.

Това заяви на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на “Позитано“ 20 зам.-председателят на пар­ламента и член на ИБ на БСП Валери Жаб­лянов.

Той под­черта, че ГЕРБ е изг­радила трайни роднинско-властови връзки по вер­тикала, които дефор­мират мес­т­ната и цен­т­рал­ната власт.

Членът на ИБ на БСП Атанас Зафиров показа нова схема на род­нин­ски наз­начения, този път в Димит­ров­г­рад. “Тези род­нин­ски зависимости се пренасят не само на общин­ско рав­нище, но и в икономиката. Въп­рос — докъде се прос­тират пипалата на октопода?“, под­черта той. 

В отговор на въп­рос Жаб­лянов уточни: “Когато започ­нахме с кон­к­ретизирането, под­чер­тахме, че този модел е изг­раден през пос­лед­ните седем — осем години. Управ­ляващата пар­тия е изг­радила управ­лен­ски струк­тури, които не са пред­с­тавителни. Начинът, по който е изг­радена ГЕРБ, води до този модел. Този модел на управ­ление пос­тавя в неб­лагоп­риятна ситуация хиляди специалисти, които нямат кум или братов­чед от ГЕРБ. Този модел е в раз­рез с основ­ните кон­с­титуционни прин­ципи. Род­нин­ски наз­начения може да има — но ние говорим за модел“.

Жаб­лянов под­черта, че “ако искаме промяна, тя не може да се със­тои, ако този механизъм се запази“. Той заяви, че ГЕРБ са в сериозна вът­решна криза, която ще се отрази и на управ­лението на дър­жавата. Очевидно онзи праг на тър­пимост, който има бъл­гар­с­кото общес­тво, вече е дос­тиг­нат, бе отговорът му на въп­рос защо сега избухна този скан­дал.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие