Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов изгуби контрол над ГЕРБ

Борисов изгуби контрол над ГЕРБ

Борисов изгуби контрол над ГЕРБ

• Въп­реки изрич­ната препоръка на премиера мнозин­с­т­вото задържа Делян Доб­рев като депутат

• Управ­ляващите съз­дадоха модела на октопода, категорична е Кор­нелия Нинова

След две инфар­к­тни гласувания Делян Доб­рев, който бе уличен от БСП в съз­даване на роднинско-приятелски кръг в Хас­ково и в сферата на енер­гетиката, оцеля като народен пред­с­тавител с 99 на 97 гласа при 19 въз­дър­жали се (главно от Обединени пат­риоти). В обяс­нението си пред Народ­ното съб­рание Доб­рев отново обвини социалис­т­ката Елена Йон­чева като негов политически екзекутор и я зап­лаши със съд, въп­реки че призна, че „БСП е съб­рала пар­чета истина”. „Днеш­ното решение не променя лич­ното ми желание да напусна пар­ламента, но както видяхте, не стигат гласове”, заяви пред жур­налисти в пар­ламента депутатът от ГЕРБ Делян Доб­рев, след като мнозин­с­т­вото в пленар­ната зала отх­върли остав­ката му. “Колегите ме пос­тавиха в много тежка ситуация. Благодаря им за под­к­репата“, отбеляза Доб­рев. Той допълни, че би могъл отново да внесе искането си да напусне пар­ламента, но преди това ще раз­говаря с колегите си от ГЕРБ.

С гласуването ГЕРБ не тол­кова защити колегата си, а фак­тически без­п­рецеден­тно в близо 11-годишната си история бламира своя лидер, от чиито ръце се изп­лъзва досега същес­т­вуващия железен кон­т­рол върху струк­турите и кад­рите. Очевидно е, че Цветан Цветанов става новата силна фигура на управ­ляващите, която вече не се съоб­разява с позициите на премиера – засега по кад­рови въп­роси, но утре и по всякакви други управ­лен­ски дейс­т­вия.

Малко по-рано Бойко Борисов заяви бук­вално след­ното: „Остав­ката на депутата от ГЕРБ Делян Доб­рев е морален акт: сут­ринта пак говорих с него, каза — ако случайно стане някакъв гаф в пар­ламента, пак ще я подам“.

Г-н Борисов, вашите днес ви свалят от пиедес­тала и от днес нататък имате сериозен проб­лем не само в пар­тията си, а в общес­т­веното доверие към вас, заяви лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова преди остав­ката на депутата от ГЕРБ Делян Доб­рев да бъде гласувана в пленар­ната зала, предаде БГНЕС. „От ГЕРБ няма, спасявайки Доб­рев, да спасят Борисов. Ще бламирате Бойко Борисов и като лидер на лидер му каз­вам днес, ако ни слуша, като лидер, който е получавал удари в гръб от свои — днес на вас ще ви се случи за пръв път. Вашите днес ви свалят. Не фор­мално, но преносно ви свалят от пиедес­тала. От днес нататък имате сериозен проб­лем не само в пар­тията си, а в общес­т­веното доверие във вас“, посочи лидер­ката на БСП. Тя комен­тира и изказ­ване на депутат от ГЕРБ, че ако Делян Доб­рев е сега, кой е след­ващият. „Следователно вие сте много такива в сис­тема и в модел и дайте да се дър­жим здраво. Тази теза не е ли страшна за дър­жав­ността в Бъл­гария? Новото ръковод­с­тво на БСП иска да сложи край на този модел на прехода, наречен паралелна дър­жава. Това не е мракобесие, а дос­тойн­с­тво на политическа сила“, категорична бе Кор­нелия Нинова. Според нея това, което управ­ляващите наричат битовизми, са едни от най-големите проб­леми на хората. Кой от нас не знае, че народът ни мрази политиците от всички политически сили. Кой от нас не знае ‚че народът отх­върля статук­вото и улицата ще роди нещо друго?“, запита Нинова. „Случаят с наз­наченията, калин­ките, бор­довете са още едно доказател­с­тво за този народ, който мрази политиците си, защото си пращат род­нините в бродовете да богатеят. Защо не комен­тираме този модел на управ­ление? Защо това е проб­лем, защото младите, грамотни, образовани хора отиват на кон­курс, не го печелят, защото този кон­курс е наз­начен за някой род­нина“, комен­тира Нинова. Пред­седател­ката на БСП заяви, че явно да сочиш факти, недъзи на управ­лението се оказва мракобесие, а ако имаш раз­лично мнение от това на управ­ляващите, ще усетиш цялата дър­жавна машина срещу себе си. Кой от вас не е бил по селата, където хората каз­ват, че ги е страх да си кажат мнението, защото ще изгонят сина им от работа, запита още Нинова.

Не се борим срещу Делян Доб­рев, а срещу модел на управ­ление, в който цялата дър­жавна админис­т­ративна сис­тема е като един октопод, обх­ванал страната. Това е моделът на управ­ление на ГЕРБ”, заяви лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова по „Нова телевизия”. Тя обясни, че заради този модел на управ­ление на ГЕРБ младите хора у нас не могат да започ­нат работа и ги губим, защото заминават за чуж­бина.

Оказва се, че случаят в Хас­ково не е изолиран. Има подобни случаи и вече получаваме инфор­мация за такива от цялата страна”, посочи Кор­нелия Нинова.  Тя припомни „Суджук­гейт”, който е начин за рекет върху фирми от депутати, също случая в Ботев­г­рад, където има биз­нес интереси на общин­ски съвет­ници от ГЕРБ. „В “Бул­гар­т­ран­с­газ“ – род­нини, пари, бор­дове, общес­т­вени поръчки на депутата от ГЕРБ Нен­ков”, даде друг пример лидер­ката на БСП и бе категорична, че от морална гледна точка не е редно род­нини да се наз­начават на подобни пос­тове. „Тези род­нини по бор­дове ходят по вед­нъж на заседание, но ги карат коли, имат сек­ретарки, взимат високи зап­лати, докато Илиана, май­ката на седем деца в община Вълчи дол, няма с какво да нах­рани децата си”, заяви Нинова. По думите й ГЕРБ си наз­начава такава админис­т­рация, за да ходи и гласува под строй на избори и да ги преиз­бира.

Нинова припомни, че когато избухна големият скан­дал с горивата, в който е замесен „Лукойл”, човекът, който е внесъл пред­ложение за анкетна комисия в НС, е била именно тя, и допълни, че въп­рос­ната фирма не е спон­сорирала кам­пании на БСП, нито пък на президента Румен Радев. По-късно вчера от ком­панията категорично опровер­гаха внушенията на ГЕРБ, че кам­пании на БСП са финан­сирани от тази биз­нес струк­тура.

По повод президента и президен­т­с­ката инс­титуция лидер­ката на БСП под­черта, че левицата не се меси в работата му. „Това, което за нас е важно, е той да спазва предиз­бор­ните си обещания и досега той не се е отк­лонил от това”, заяви Нинова.

За кмета на Каварна от БСП Нина Став­рева Кор­нелия Нинова обясни, че въп­рос­ните хора, близки на кмета, не са наз­начавани, а са избирани от жителите на общината с гласуване и са общин­ски съвет­ници. „Но двойни стан­дарти няма да има. Всички ще мерим с еднакъв аршин – и наши, и чужди“, категорична е Нинова.

КАРЕ:

Дебати в „5 без 15”: Мумии, акули и кик­бокс

Антон Тодоров, ГЕРБ: “Вър­нах се – като мумията — не се храня, не спя, не съм от този свят и винаги се връщам за ужас на чер­вените“.

Спас Гър­нев­ски, ГЕРБ: „Деляне, приятелю, аз те моля да не си тръг­ваш.  Не скачай от кораба, който води Бъл­гария към цивилизована Европа. Ако скочиш от борда, няма да стиг­неш до водата, защото чер­вените ще те раз­късат. Така ще им се услади твоята кръв, че ще продъл­жат да клатят кораба“.

Вален­тин Вълев-Питбула, ГЕРБ: „В нашите спор­тове (силовите) никой не си тръгва от ринга и не хвърля хав­лията на ринга, докато против­никът не е в нокаут. Деляне, ставай и продъл­жавай нап­ред“.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...