Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Изследователка от БАН с решаващ принос за признаването на българско малцинство в Албания

Изследователка от БАН с решаващ принос за признаването на българско малцинство в Албания

Изследователка от БАН с решаващ принос за признаването на българско малцинство в Албания

Доцент Веселка Тончева цяло десетилетие работи с българските общности в Голо Бърдо, Гора, Мала Преспа и Корчанско

В основата на решението на Албания за приз­наване на бъл­гар­с­кото мал­цин­с­тво стои учен от БАН, съоб­щиха от Инс­титута за етнология и фол­к­лорис­тика към Бъл­гар­с­ката академия на науките. Доц. д-р Веселка Тон­чева пос­вещава цяло десетилетие (20072017 г.) на бъл­гар­с­ките общ­ности в Голо Бърдо, Гора, Мала Преспа и Кор­чан­ско. Резул­тат от осъщес­т­вените от нея екс­педиции са стотици страници интер­вюта, десетки часове аудио и видео записи на всекид­невието и праз­ниците на тези хора, и най-вече пуб­ликуваните три части от поредицата “Бъл­гарите от Голо Бърдо, Албания“ (през 2009, 2011 и 2016 г.), в които тя пред­с­тавя историята, религията, обред­ността, музиката и иден­тич­ността на бъл­гарите в Албания.

Съб­раното знание не само остава за поколенията, но и пос­лужи като опора на бъл­гар­с­ките пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент, за да аргумен­тират своето пред­ложение за приз­наването на бъл­гар­с­кото мал­цин­с­тво в Албания — акт, който тряб­ваше да се случи много отдавна.

Нашите сънарод­ници живеят като албан­ски граж­дани вече 104 години (от 19121913 г.). Едва днес обаче това беше политически узаконено, не и без ролята на учени като доц. Веселка Тон­чева, които чрез изс­лед­ванията си под­дър­жат връзка с бъл­гарите в Албания.

Принос за този успех имат не само политиците, но и науч­ната общ­ност, и лично Веселка Тон­чева, посоч­ват от инс­титута. Причина за активирането на бъл­гар­с­ката дип­ломация в тази посока стават именно лич­ните срещи на доц. Тон­чева с евродепутатите Анд­рей Ковачев и Ангел Джам­базки. Още от началото на своите теренни изс­лед­вания в Албания преди десет години тя алар­мира бъл­гар­с­ките инс­титуции и политици за нуж­дата от приз­наването на бъл­гар­с­кото мал­цин­с­тво от Албания.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие