Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът след КСНС: Не постигнахме съгласие за ролята и функциите на новия антикорупционен орган

Президентът след КСНС: Не постигнахме съгласие за ролята и функциите на новия антикорупционен орган

Съветът не успя да пос­тигне съг­ласие относно ролята и фун­к­циите на бъдещия антикоруп­ционен орган. Това заяви президен­тът Румен Радев след края на отложеното преди дни заседание на КСНС по темата за борба с коруп­цията. “Необ­ходим е независим антикоруп­ционен орган. Коруп­цията не може да бъде преборена само с превен­ция и имущес­т­вени мерки. Сега въп­росът е в ръцете на бъл­гар­с­кия пар­ламент и пред­с­тои да видим колко тех­ните решения ще отчетат пос­тиг­натото на днеш­ното заседание и очак­ванията на хората“, заяви дър­жав­ният глава. Той изрази надежда, че решенията на този съвет ще бъдат взети под внимание. “Силно се надявам, че бъл­гар­с­кият пар­ламент ще под­ходи към бор­бата с коруп­цията, осъз­навайки мащабите на този проб­лем, а не конюн­к­турно и с оглед на лич­ните интереси“, добави Радев. Той под­черта, че целта на нас­тоящия КСНС е да търси съг­ласие около ефек­тивни дейс­т­вия за борба с коруп­цията. „Резул­татите са ниски поради несъвър­шен­с­т­вото на законодател­с­т­вото“, отбеляза президен­тът. Радев посочи, че е пос­тиг­нато съг­ласие за основ­ните насоки в работата на дър­жав­ните инс­титуции в бор­бата с коруп­цията: прилагане на ком­п­лек­сен под­ход, който да се кон­цен­т­рира върху прилагането на наказател­ната отговор­ност; ефек­тивни инс­титуции и механизми за превен­ция и противодейс­т­вие на коруп­цион­ните прак­тики; независимост на органите, които проверяват за коруп­ция, от раз­с­лед­ваните корум­пираните лица. Радев заяви, че трябва да се приемат промени в НК относно коруп­цион­ните прес­тъп­ления, за да се обх­ванат проявите на коруп­ция не само в пуб­лич­ния, но и час­т­ния сек­тор. „Новият закон да рег­ламен­тира всеоб­х­ватни мерки в превен­цията и отнемането на имущес­тво, нат­рупано по незаконен начин“, каза той. 

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...