Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: ГЕРБ не желае реална борба с корупцията

БСП: ГЕРБ не желае реална борба с корупцията

БСП: ГЕРБ не желае реална борба с корупцията

Само президентът и левицата подкрепиха ефективен, разследващ и безпристрастен орган за борба с корупцията, припомни Корнелия Нинова

ГЕРБ, с тех­ните пред­ложения за антикоруп­ционно законодател­с­тво, се опит­ват да обяс­нят на хората, че така както е било досега, така ще бъде и занап­ред. Какво пречеше досега те да се борят с коруп­цията, при положение, че управ­ляват тол­кова години. Нима в общес­т­вото има усещане за справед­ливост и се наказва злоупот­ребата с власт на вис­шите пред­с­тавители на властта?” Това заяви вчера зам.- пред­седателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Жельо Бой­чев по БТВ. Той допълни, че именно заради това БСП пред­лага нещо раз­лично. „Управ­ляващите се опит­ват да отчетат дей­ност пред Европейс­ката комисия, пред­вид док­лада и механизма за сът­руд­ничес­тво, който препоръчва такъв тип законодател­с­тво и такъв орган, който да се бори с коруп­цията. БСП обаче не иска да отчита дей­ност, а иска реални резул­тати. А такива без раз­с­лед­ване, няма как да има. A органът трябва да има независимост от хората, които го наз­начават, защото той ще трябва да раз­с­ледва самите тях”, под­черта Жельо Бой­чев.

Припом­няме, че лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова комен­тира резул­татите от провелия се във втор­ник КСНС по темата за борба с коруп­цията: „Президен­тът пред­ложи в общата дек­ларация текст, който казва, че се съз­дава единен, независим, нов орган, който да се занимава с раз­с­лед­ване на коруп­ционни прес­тъп­ления. Този текст беше под­ложен на гласуване и събра два гласа– неговия и моя, срещу дванадесет против. Т.е. единен нов орган, който да се занимава с раз­с­лед­ване, а не с проверка на дек­ларации и глоби, очевидно няма да има. Президен­тът пред­ложи текст, в който се казва, че при кон­с­т­руирането на един такъв орган, ще има взаимен баланс между инс­титуциите, т.е и президен­т­с­ката инс­титуция, и пар­ламен­тът ще имат отношение към избирането и наз­начаването на хората в такъв орган. Този текст беше под­ложен на гласуване и събра само два гласа– неговия и моя, срещу дванадесет против. Двата въп­роса, които бяха спорни и по които има раз­лични законоп­роекти, днес раз­б­рахме как ще бъдат решени. Оттук нататък, отговор­ността е на мнозин­с­т­вото. Те ще си приемат в пар­ламента един нов орган, който ще се занимава с проверка на дек­ларации и с налагане на глоби.  Нов единен орган с раз­с­лед­ващи фун­к­ции, в който президен­т­с­ката инс­титуция да има отношение, очевидно няма да има. Ние ще продъл­жим да защитаваме нашия законоп­роект в пар­ламента, но от това, което съдя по заседанието на КСНС, те вече са решили какво ще нап­рави мнозин­с­т­вото в пар­ламента. Да си носят отговор­ността, че имитират борба с коруп­цията и че това няма да доведе до никакъв резул­тат. Оставам на позиз­цията си, че политичес­ката класа няма истин­ско желание да се бори с коруп­цията, защото е част от нея. Приканих лидерите за нещо кон­к­ретно. Когато специализираната прокуратура  прик­лючи раз­с­лед­ването по КТБ, прокурорът обяви, че са стиг­нали до извод, че има политици, които са получавали нерег­ламен­тирано пари от там. В тази връзка попитах колегите дали са готови да се присъединят в едно общо писмо, в което всички лидери да се под­пишем до съда  с молба за огласяване на политиците по случая КТБ, които прокуратурата посочи. Пос­ледва мъл­чание. На този КСНС пад­наха мас­ките и се видя, кой за какво се бори.

Опозицията ще сезира прокуратурата за дейс­т­вия на заместник-министър

Не може да се говори за борба с коруп­цията, когато в управ­лението има хора, причинявайки с дейс­т­вията си коруп­ционни прак­тики. Как бъл­гар­с­кият министър-председател се бори с коруп­цията?“, попита зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред жур­налисти в пар­ламента. Той обясни, че през месец май тази година, по време на сфор­мирането на правител­с­т­вото, за зам.-министър на тран­с­порта се пред­лага Ангел Попов. Свилен­ски припомни, че тогава е имало доста голяма съп­ротива от целия тран­с­пор­тен бранш. „Национал­ното сдружение на бъл­гар­с­ките превоз­вачи сезират министър-председателя, че Ангел Попов, в качес­т­вото му на пред­седател на бран­шова организация, в периода 20122014 година, си е поз­волявал да събира пари от своите колеги-превозвачи, с цел уреж­дане на СЕМТ раз­решителни за превоз на товари“, уточни Свилен­ски. Той допълни, че цялата ситуация за това как ги е събирал, от чие име и как ги е предавал, е описано в сиг­нал, предаден на министър-председателя. „Шест месеца след този сиг­нал, този човек продъл­жава да бъде зам.-министър на тран­с­порта. По-интересното е, че освен пис­мото, което е заведено в МС, има и дек­ларация от човек, който е дал пари на Ангел Попов. Той е зас­танал с трите си имена и лични данни“, каза още народ­ният пред­с­тавител. Свилен­ски попита дали министър-председателят е сезирал прокуратурата. „Ако не го е нап­равил за 5 месеца, още утре, на базата на тези сиг­нали, ние сме длъжни да го нап­равим. Иначе ще прик­рием прес­тъп­ление“, категоричен е Георги Свилен­ски.

Социалис­тите връщат дарение, нап­равено от раз­с­лед­ван биз­нес­мен

Между Георги Стоилов и брат му няма нито една обща фирма и преводи на пари, с които да бъдат обвър­зани. Той няма връзка с дейс­т­вия, за които се раз­с­ледва брат му и опитът да му се прех­върля вина е доста нес­копосано. Дали премиерът ни нямаше на времето връзки и общи фирми с бор­чески кръгове?“, попита народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ Таско Ермен­ков. Той под­черта, че братът на Стоилов не е наз­начаван на общин­ски или дър­жавни длъж­ности, не е учас­т­вал в общес­т­вени поръчки и не е имал учас­тие в раз­п­ределяне на пуб­личен ресурс. „Няма как неговите дейс­т­вия да бъдат пришити към Георги Стоилов. Живеем в правова дър­жава и онези времена, когато син отговаряше за баща си и брат за брата, не са актуални. Всеки отговаря за соб­с­т­вените си дейс­т­вия“, категоричен е Ермеков и обясни, че делото е било през 2015 година и е прек­ратено. Според него се изважда в много удобен момент – за да се отв­лече вниманието, когато хората започ­ват да раз­бират по какъв начин ги управ­ляват.

Ако се докаже вината на този човек, ние, за раз­лика от ГЕРБ, няма да кажем: „той е най-добрият и най-невинният“, а ще се съг­ласим със съдеб­ното решение. Когато кажат на ГЕРБ, че имат род­нин­ски наз­начения на високи пос­тове, те отговарят: „да и ще продъл­жаваме да ги наз­начаваме, защото са най-добрите“, комен­тира депутатът от левицата. Той заяви, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и ръковод­с­т­вото на пар­тията са взели решение дарението от 450 лв., нап­равено от брата на Георги Стоилов, да бъде вър­нато.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...