Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ПЕС застава твърдо зад Споразумението за Социалния стълб

ПЕС застава твърдо зад Споразумението за Социалния стълб

ПЕС застава твърдо зад Споразумението за Социалния стълб

Социалис­тите години наред се борихме в ЕС да бъде фор­мулирана дек­ларация на прин­ципите относно социал­ните права за всички европейци, заяви лидерът Сер­гей Станишев

Пар­тията на европейс­ките социалисти привет­с­тва споразумението между правител­с­т­вата на страните-членки на ЕС, Европар­ламента и Европейс­ката комисия да бъде пред­с­тавен Европейски стълб на социал­ните права преди края на 2017 г. — нещо, което социалис­тите залагат в прог­рамата си от години. Стъл­бът на социал­ните права се отнася до осигуряването на нови и по-ефективни права за граж­даните, припомня Аген­ция КРООС. Той се основава на 20 ключови прин­ципа, струк­турирани около три категории — равни въз­мож­ности и дос­тъп до пазара на труда, справед­ливи условия на труд, както и социална зак­рила и приоб­щаване.

Социалис­тите години наред се борихме на ниво ЕС да бъде фор­мулирана дек­ларация на прин­ципите относно социал­ните права за всички европейци. От десетилетия твър­дим, че Европа има нужда от обрат в социал­ната сфера, за да въз­с­танови баланса в полза на социал­ните права. Затова се рад­ваме, че тези приоритети най-сетне бяха договорени от всички национални правител­с­тва, както и от инс­титуциите на ЕС, благодарение на натиска на социалис­тичес­ките и социал­демок­ратичес­ките правител­с­тва, цялото семейс­тво на ПЕС и усилената работа на нашите депутати от Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП, заяви лидерът на ПЕС Сер­гей Станишев. Сред особено значимите за ПЕС в заложените в Социал­ния стълб приоритети, са — съз­даването на качес­т­вени работни места с качес­т­вени условия на труд,

справед­ливото въз­наг­раж­дение, фик­сираната минимална зап­лата и минимал­ното рав­нище на доходите. Европейс­ките социалисти отбеляз­ват също и мер­ките срещу несигур­ността на работ­ното място и заб­раната на злоупот­ребите с нерег­ламен­тирани договори, както и сил­ната социална защита за всички. Положително за тях е и гаран­тираният дос­тъп до здравни грижи и други основни услуги, равен­с­т­вото между половете и предос­тавянето на равни въз­мож­ности, включително на хора със специфични нужди. Наясно сме също, че това е само пър­вата стъпка. След като Социал­ният стълб бъде популяризиран, след­ващата стъпка е да се изработи План за дейс­т­вие, който да посочва точно как тези хубави намерения ще бъдат реализирани в дейс­т­вител­ност. Така че пред­видените социал­ните права да могат да окажат прак­тическо въз­дейс­т­вие върху живота на европейс­ките граж­дани и работ­ници, категоричен е Станишев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...