Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Делегация на „Младежки Глас“ се завърна от участие в международния форум в Русия

Делегация на „Младежки Глас“ се завърна от участие в международния форум в Русия

Делегация на „Младежки Глас“ се завърна от участие в международния форум в Русия

През изминалата сед­мица в Сочи, Русия се проведе поред­ното издание на меж­дународ­ния фес­тивал за младежи и студенти, съб­рал пред­с­тавители от над 150 дър­жави по света и обединяващ над 25 000 учас­т­ника. На форумът, в който взеха учас­тие пред­с­тавители на най-силните и мащабни младежки организации и тех­ните лидери от всички кон­тиненти, активно учас­тие взе делегация от Национално сдружение „Младежки Глас“. Пред­с­тавителите на най-голямата бъл­гар­ска младежка неп­равител­с­т­вена организация активно се включиха в обмяната на опит, изг­раж­дането на кон­такти и пред­с­тавянето на Бъл­гария пред учас­т­ниците от останалите дър­жави. По време на десет­ките срещи между учас­т­ници от останалите страни и екипи на „Младежки Глас“ се осъщес­т­виха нови пар­т­ньор­с­тва на организацията и въз­мож­ности за раз­витие на меж­дународно ниво на бъл­гар­ски младежи. Сдружение „Младежки Глас“ осъщес­тви кон­такт с пред­с­тавителите на повечето дър­жави, учас­т­ващи във форума, между които Фран­ция, Китай, Тан­зания, Русия, Зим­бабве, Куба, Мек­сико, Бразилия, Сър­бия и редица други страни и тех­ните делегации. На първо място пред­с­тавителите на род­ната организация презен­тираха Бъл­гария, евроат­лан­тичес­кото раз­витие на страната ни, прог­реса на младите хора в раз­витието им в общес­т­вената сфера. Бяха изг­радени трайни взаимоот­ношения и пар­т­ньор­с­тва между пред­с­тавителите на най-мащабната бъл­гар­ска неп­равител­с­т­вена струк­тура и лидерите на светов­ните движения, учас­т­ващи във форума. Раз­менените кон­такти и отлични впечат­ления от страната ни доведоха до желания на учас­т­ници от всички кон­тиненти да посетят Бъл­гария и да видят отб­лизо красотата на страната ни, комен­тира Аген­ция КРООС. Заедно с пред­с­тавители на другите бъл­гар­ски организации, младежите взеха учас­тие в редица срещи, обучения, семинари и тренинги, повишаващи професионал­ния и екс­пер­тен капацитет за раз­витие на уменията им в организацион­ната област.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие