Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Влизат в сила промените в Наказателно-процесуалния кодекс

Влизат в сила промените в Наказателно-процесуалния кодекс

Влизат в сила промените в Наказателно-процесуалния кодекс

Когато първите дела по новия НПК след няколко години стигнат до Върховния съд, тогава ще се разбере дали промените са правилни, коментират юристи

Делата за коруп­ция по високите етажи на властта вече ще се гледат от Специализирания съд. Док­ладите на Европейс­ката служба за борба с измамите — ОЛАФ, както и ревизион­ните актове на НАП, стават доказател­с­тва в един наказателен процес. Това са само част от многото промени в Наказателно процесуал­ния кодекс, които влязоха в сила от вчера.

Изцяло нови или поп­равени са повече от 100 тек­ста, комен­тира БНТ. Като обем, това са най-големите промени от влизането на Наказателно-процесуалния кодекс в сила през 2006 г. Въвежда се раз­поредително заседание между фазата на досъдеб­ното произ­вод­с­тво и същин­с­кото съдебно след­с­т­вие. В него е и пос­лед­ният срок, в който страните по делото имат въз­мож­ност да претен­дират за процесуални нарушения. Ако такива нарушения не се отк­рият от самия съдия, или от страните и не се обявят те се прек­лудират като въз­ражение в по нататъш­ния ход на процеса, обясни адвокат Люд­мил Ран­гелов. Така се прави опит да се избегне неп­рекъс­натото връщане на делата за дораз­г­леж­дане. Един от основ­ните прин­ципи на наказател­ния процес е уст­ност, а с промяната в закона се дава въз­мож­ност на прокурора да не чете обс­тоятел­с­т­вената част от обвинител­ния акт. В новия НПК се премахва инс­титутът на незабав­ното произ­вод­с­тво. Според юристи, спорен е и въп­росът дали във всички случаи наказател­ното произ­вод­с­тво трябва да се прек­ратява, ако извър­шеното деяние е админис­т­ративно нарушение с прик­лючило административно-наказателно произ­вод­с­тво, както гласи новият закон. Глав­ният прокурор Сотир Цацаров е нап­равил искане за тъл­куване в тази посока, кои админис­т­ративни наказания отменят наказател­ното прес­лед­ване. Дис­кусия предиз­виква и дали с новите правомощия на спец­съда той не се прев­ръща в извън­реден съд, какъвто Кон­с­титуцията заб­ранява. Когато пър­вите дела по новия НПК след няколко години стиг­нат до Вър­хов­ния съд, тогава ще се раз­бере дали промените са правилни или не, защото именно вър­хов­ните съдии имат за цел да уед­нак­вяват прилагането на законите и нор­мите, комен­тират още юристи.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...