Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) У нас не достигат около 450 общопрактикуващи лекари

У нас не достигат около 450 общопрактикуващи лекари

У нас не достигат около 450 общопрактикуващи лекари

В страната вече има недос­тиг на общоп­рак­тикуващи лекари и той е около 450 специалисти, предуп­реди във Варна зам.-председателят на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз (БЛС) Галинка Пав­лова, по време на кръгла маса по проб­лемите на здравеопаз­ването. По думите ѝ същата е кар­тината и за док­торите от раз­лич­ните специал­ности. Има населени места и цели региони, където обез­печеността с лекари е едва около 20 %, би тревога Пав­лова. Като особено критична тя посочи ситуацията в Тър­говище, Смолян, Раз­г­рад. В извън­бол­нич­ната помощ недос­тигът на специалисти също започва да става критичен, допълни тя. Пав­лова отчете, че близо една трета от лекарите са на въз­раст над 50 години, освен това голяма част от тях работят почасово. Започ­наха да се нат­руп­ват и финан­сови проб­леми в общин­с­ките диагностично-консултативни цен­т­рове, каза още Пав­лова. Според нея за излизане от кризата е необ­ходимо да има промяна в нор­матив­ната уредба, която да поз­воли общините да имат право да се грижат за своята соб­с­т­веност. Недос­тиг има и на медицин­ски сес­три, и на акушерки, допълни Райна Боя­джиева, пред­седател на Район­ната колегия на Бъл­гар­с­ката асоциация на специалис­тите по здравни грижи. Тя посочи, че във Варна най-възрастната работеща акушерка е на 78 години. Основ­ните проб­леми за намирането на кадри са нис­ките стар­тови зап­лати от 500600 лв. и лип­сата на ясна пер­с­пек­тива за раз­витие, посочи тя.

Икономика

Култура

Климент Атанасов представя “Брегове“

Климент Атанасов представя “Брегове“ - поредната си колекционерска изложба

Отк­риването е на 28 юли 2021 г. в БХГ “Петко Зад­гор­ски“. С изложба…

Прочети още:

Loading...

Спорт

200 000 лева премия за „сребърната“ Антоанета Костадинова

Олим­пийс­ката вицешам­пионка Антоанета Кос­тадинова ще получи 200 000 лева за второто си място, спечелен в стрел­бата с въз­душен пис­толет от 10

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие